Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesje

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 19 września  2023 roku o godz. 13:00 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r. na zadanie pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km”,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2023 r.,
 • określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 • ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2024 – 2027,
 • nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 19 września 2023 roku o godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z 2023 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r. na zadanie pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km”,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2023 r.,
 • określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 • ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2024 – 2027,
 • nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Stanisław Płomiński

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku o godz. 13:00 odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice,
 • upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
 • zmieniająca uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Sieroszewice,
 • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Ołobok,
 • nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ołobok.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedź na interpelację.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku o godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z 2023 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice,
  • upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
  • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
  • zmieniająca uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Sieroszewice,
  • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Ołobok,
  • nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ołobok.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Stanisław Płomiński

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2022.
 8. Debata dotycząca Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2022 wraz
  z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.
 11. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
  o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 12. Zapoznanie z opinią Komisji w zakresie działania Rady dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 14. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sieroszewice za 2022 rok oraz uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice.
 15. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2022 rok.
 16. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją o stanie mienia komunalnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2022 rok.
 19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieroszewice,
 • przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2023

    20. Interpelacje i zapytania radnych.
    21. Wolne wnioski i informacje.
    22. Zamkniecie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 24 maja 2023 roku.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2022.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2022.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2022,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2022 rok,
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
  • powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2023.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamkniecie posiedzenia komisji

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Stanisław Płomiński