Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał

SESJA XLVIII

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 (7,63MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej - aktualizacja (3,26MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 (262,15KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 - aktualizacja (4,40MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r. na zadanie pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km” (146,83KB)
PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2023 r. (120,37KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (193,04KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2024 – 2027 (167,24KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice” (108,88KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (113,47KB)
PDFzałącznik do uchwały - mapka (848,59KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca (97,92KB)
PDFzałącznik do uchwały - mapka (536,06KB)

SESJA XLVII

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice (133,11KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (141,44KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice (118,55KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (5,02MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032 (4,51MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (127,24KB)
PDFProjekt uchwały zmieniająca uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Sieroszewice (138,65KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (109,93KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ołobok (100,96KB)
PDFZałącznik - mapka (1,11MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ołobok (103,61KB)
PDFZałącznik - mapka (1,10MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Ostrowskiego (233,29KB)

SESJA XLVI

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 (1,29MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok - aktualizacja (1,47MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników (103,35KB)
PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieroszewice (136,67KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2023 (220,17KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice (131,53KB)
PDFZałącznik nr 1 - wniosek demontaż (127,00KB)
PDFZałącznik nr 2 - wniosek zabranie (160,62KB)
PDFZałącznik nr 3 - oświadczenie tytuł prawny (104,86KB)
PDFZałącznik nr 4 - protokół odbioru (90,83KB)
PDFZałącznik nr 5 - oświadczenie de minimis (228,62KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania (123,49KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2022 rok (100,85KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2022 rok (101,20KB)