bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady

 Komisja Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2004-09-06 13:55:05 | Data modyfikacji: 2015-07-24 11:27:42.
 Komisja Rewizyjna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2004-09-06 13:56:47 | Data modyfikacji: 2014-12-16 10:08:12.
 Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2004-09-06 13:57:30 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:29:50.
 Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2004-09-13 10:47:16 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:22:05.
Komisja rewizyjna 
zakres kompetencji:

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisje rewizyjną.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera rada gminy.

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia

zakres kompetencji:

Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

  • rolnictwa,
  • inwestycji gminnych.

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji.
zakres kompetencji:

Przedmiotem działania  Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

  • oświaty,
  • kultury,
  • pomocy społecznej i spraw mieszkaniowych,
  • porządku publicznego,
  • promocji
  • sportu 

Komisja Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia.

POZOSTAŁE KOMISJE

Rada gminy może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, wybierani przez członków komisji.
Zakres działania, kompetencje i skład osobowy komisji doraźnej określa rada gminy w uchwale o powołaniu komisji.
Do zadań komisji stałych należy: występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę gminy lub inne komisje.
Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym radzie gminy oraz składają jej sprawozdanie ze swej działalności w ciągu roku.

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-15 10:28:09 | Data modyfikacji: 2004-12-07 12:18:23.
Data wprowadzenia: 2004-09-15 10:28:09
Data modyfikacji: 2004-12-07 12:18:23
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl