Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.

Informacja o naborze wniosków na przyznanie dotacji  na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.


Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór odbędzie się od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. bądź do wyczerpania się środków finansowych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.


Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXXV/245/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice.(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 roku poz. 1935)


Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.


Wzory dokumentów będą do pobrania ze strony Biiuletynu Informacji Publicznej  Gminy Sieroszewice: www.bip.sieroszewice.pl – zakładka „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” lub w Urzędzie Gminy  pok. nr 21.


 


 

Procedura ubiegania się o dofinasowanie

Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wzór wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Wzór oświadczenia małżonka

Wzór wniosku o rozliczenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Wzór informacji o otrzymanej pomocy de minimis

Wzór umowy

Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki mieszkaniowej - Jerzy Kucharski | Data wprowadzenia: 2014-04-14 15:12:18 | Data modyfikacji: 2017-03-01 08:26:06.

Zobacz:
 Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r. .  Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest w 2017 roku .  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice .  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15kV i Nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym oraz budowa stacji transformatorowej słupowej SN .  Postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Wielowieś .  Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu  .  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stacji transformatorowej słupowej SN/Nn, linii kablowej, linii kablowej Nn na terenie położonym w Latowicach .  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowania w sprawach .  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z matariałami dowodowymi dotyczącymi budowy Zbiornika Wielowieś Klasztorna .  Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy dotyczącej budowy Zbiornika Wielowieś Klasztorna .  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczmnego dla inwestycji polegającej na budowie i urządzeniu centrum wsi Rososzyca .  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję RDOŚ z dnia 28 lipca 2015 roku dla przedsiewzięcia polegającego na budowie Zbiornika Wielowieś Klasztorna . 
Data wprowadzenia: 2014-04-14 15:12:18
Data modyfikacji: 2017-03-01 08:26:06
Autor: Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki mieszkaniowej - Jerzy Kucharski
Opublikowane przez: Roman Sodolski