Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest w 2014 roku

Rusza nabór wniosków o dofinsnowanie do usuwania materiałów zawierających  azbest

Rusza kolejna edycja programu usuwania azbestu. Warunkiem otrzymania dofinansowania, które w bieżącym roku wynosi 100% jest m.in. złożenie odpowiedniego wniosku.

W tegorocznym programie mogą wziąć udział:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki

posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Powiatu Ostrowskiego, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest i dokonają zgłoszenia, do urzędu gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości.

Górny limit dofinansowania wynosi 10 000 zł – w przypadku osób fizycznych i pozostałych podmiotów.

Aby wziąć udział w programie należy:

1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu we właściwym urzędzie gminy. W przypadku demontażu formularz zgłoszenie – demontaż, a w przypadku usunięcia formularz zgłoszenie - usunięcie.

2. W zgłoszeniu podać m.in. nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.

3. Do zgłoszenia dołączyć tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, wypis z rejestru gruntów wystawiony nie później niż  3 miesiące przed datą składania zgłoszenia, kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej – w przypadku wspólnot mieszkaniowych, uchwała PZD ustanawiająca na rzecz członka bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków lub umowa cywilno-prawna zawarta w formie aktu notarialnego ustanawiająca na rzecz członka prawo użytkowania działki - w przypadku członka Polskiego Związku Działkowców) oraz formularz informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę.

4. W przypadku jeśli wnioskodawcą jest rolnik do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.

Nabór zgłoszeń do Programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” rozpoczyna się dniem z 24 kwietnia i trwa do 20 czerwca 2014 r.

Formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie dostępne są  w wersji papierowej w  Urzędzie Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pok. Nr 3 lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.sieroszewice.pl oraz www.bip.sieroszewice.pl ) i Starostwa Powiatowego (www.powiat-ostrowski.pl ).


1. Formularz zgłoszenia - demontaż

2. Formularz zgłoszenia - unieszkodliwienie

3. Formularz de minimis

4. Oświadczenie

5. Zasady dofinansowania

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz gospodarki mieszkaniowej - Jerzy Kucharski | Data wprowadzenia: 2014-04-28 14:51:49 | Data modyfikacji: 2014-04-28 14:54:29.

Zobacz:
 Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest w 2014 roku . 
Data wprowadzenia: 2014-04-28 14:51:49
Data modyfikacji: 2014-04-28 14:54:29
Autor: Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska oraz gospodarki mieszkaniowej - Jerzy Kucharski
Opublikowane przez: Roman Sodolski