Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest w 2016 roku

Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest w 2016 roku

Azbest- ogłoszenie naboru zgłoszeń na rok 2016

Informujemy mieszkańców Gminy Sierozsewice, że od 6 kwietnia 2016 do 10 czerwca 2016 roku trwa nabór zgłoszeń do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2016.


Celem programu jest usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy w Sieroszewicach. Program koordynuje Powiat Ostrowski jako zadanie realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego. Środki finansowe na ten cel pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Gmin uczestniczących w programie oraz Powiatu Ostrowskiego.


W programie mogą wziąć udział:


a)     osoby fizyczne,


b)    wspólnoty mieszkaniowe,


c)     działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki,


posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Gminy Sieroszewice, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest i dokonają zgłoszenia do Urzędu Gminy Sieroszewice.


Sfinansowanie działania obejmującego łącznie demontaż lub usuwanie, transport, unieszkodliwienie ustala się w wysokości 100% całkowitych kosztów tego działania.


Górny limit dofinansowania wynosi 7 000 zł.


KOSZT ZAKUPU I MONTAŻU NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO PONOSI PODMIOT BIORĄCY UDZIAŁ W PROGRAMIE


Aby wziąć udział w programie należy:


1.Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sieroszewicach lub Urzędzie Gminy Sieroszewice pok. nr 3.


2. W zgłoszeniu podać m.in. nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.


3. Do zgłoszenia dołączyć  tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, wypis z rejestru gruntów wystawiony nie później niż 3 miesiące przed datą składania zgłoszenia, kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej – w przypadku wspólnot mieszkaniowych, uchwała PZD ustanawiająca na rzecz członka bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków lub umowa cywilno-prawna zawarta w formie aktu notarialnego ustanawiająca na rzecz członka prawo użytkowania działki lub umowa dzierżawy działkowej  -  w przypadku działkowców).


4. W przypadku zgłoszenia na demontaż, transport i unieszkodliwienie załączyć kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego w Referacie Architektury i Budownictwa.


5. Właściwie wypełnić i dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.  


6. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, dostarczyć pismo do Urzędu Gminy w Sieroszewicach lub Starostwa.


Nabór zgłoszeń do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2016 trwa do 10 czerwca bieżącego roku.


Zasady i tryb realizacji programu, formularze zgłoszeniowe, oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę dostępne są w Urzędzie Gminy Sieroszewice, jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl, www.bip.sieroszewice.pl  lub Starostwa Powiatowego www.powiat-ostrowski.pl.


 


ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - zgłoszenie wyrób azbestowy do demontażu.

Załącznik nr 2 - zgłoszenie wyrób azbestowy już zdemontowany.

Załącznik nr 3 - protokół odbioru

Załącznik nr 4 - oświadczenie

Załącznik nr 5 - formularz

Załącznik nr 6 - umowa

Zasady

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Jerzy Kucharski | Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:08:42 | Data modyfikacji: 2016-04-15 15:13:37.
Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:08:42
Data modyfikacji: 2016-04-15 15:13:37
Autor: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Jerzy Kucharski
Opublikowane przez: Roman Sodolski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
Kierownik Jednostki
Czesław Berkowski
Kontakt:
Tel: (+48 62) 73-96-076
Fax: (+48 62) 73-96-456
e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl