Wykaz złożonych petycji

 L.p. Data złożenia petycji Adresat petycji 

Imię i nazwisko

Nazwa podmiotu

Przedmiot petycji Przebieg postępowania Sposób załatwienia Załączniki Uwagi
 1  2.08.2016 Wójt Gminy Sieroszewice Brak zgody na ujawnienie  danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję Petycja o archiwizację w zasobach Urzędu - niniejszego wniosku wraz z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej"    1. Odpowiedź - pdf.  1. Skan petycji -pdf.  
 2  14.07.2017 Wójt Gminy Sieroszewice   Petycja dotycząca możliwości skorzystania z dofinansowania do odnawialnych źródeł energii dla łaścicieli gospodarstw domowych   Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia: Petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art.4 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 1123 ) - brak oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów wnoszących petycje.    1. Skan petycji -pdf.  
 3  11.07.2017 Wójt Gminy Sieroszewice   Petycja dotycząca sprzeciwu budowy stacji bazowej telefonii komórkowej   Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia: Petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art.4 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 ) - brak oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów oraz brak wskazania miejsca zamieszkania wnoszących petycje. 1. Skan petycji -pdf.  
 4 8.02.2018 Rada Gminy Sieroszewice Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję Petycja w sprawie nadania nazwy ulicy   Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia: Petycja nie spełnia wymogów, o których mowa
w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 z późn. zm.) - brak oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów oraz brak wskazania miejsca zamieszkania wnoszących petycje.
 1. Skan petycji - pdf.  
5  16.03.2018 Wójt Gminy Sieroszewice Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję Petycja w sprawie zmiany ulicy 

Przekazanie Petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1123 z późn. zm.)

1. Przebieg załatwienia petycji - pdf.

2. Dnia 13 czerwca 2018 roku przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami ulicy Danuty Siedzikówny w sprawie zmiany nazwy ulicy.

3. Dnia 20 czerwca 2018 roku przesłano pismo do Instytutu Pamięci Narodowej w celu wyrażenia zgody na zmianę nazwy ulicy w Sieroszewicach.

4. Instytut Pamięci Narodowej przekazał pismo do Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN

5. Dnia 15 października 2018 roku Rada Gminy Sieroszewice podjęła uchwałę w sprawie projektu przywrócenia nazwy ulicy w Sieroszewicach.

6. Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, Przewodniczący Rady Gminy przesłał projekt uchwały do Wojewody Wielkopolskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu celem wyrażenia  zgody na podjęcie merytorycznej uchwały  w przedmiocie przywrócenia nazwy ulicy
w Sieroszewicach.

 Odpowiedź - pdf.  1. Skan petycji - pdf.  
6  18.05.2018 Wójt Gminy Sieroszewice Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję Petycja w sprawie przywrócenia linii autobusowej Ostrów Wielkopolski-Ołobok-Wielowieś godzina kursu 19.15    1. Odpowiedź - pdf. 1. Skan petycji - pdf.  
 7 01.03.2019  Wójt Gminy Sieroszewice  Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję  Petycja w sprawie wynajmu osobom prywatnym poddasza Przedszkola w Latowicach  1. Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia: Petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) - brak oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów oraz brak wskazania miejsca zamieszkania wnoszących petycje    1. Skan petycji - pdf.  
 8  09.04.2019  Wójt Gminy Sieroszewice  Adwokat Renata Sutor  Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa   Przekazanie Petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 870)  1. Skan petycji - pdf.  
                 
                 
                 
                 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-11-17 11:02:07 | Data modyfikacji: 2019-05-08 09:48:22.
Data wprowadzenia: 2015-11-17 11:02:07
Data modyfikacji: 2019-05-08 09:48:22
Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska