Informacje bieżące

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2017 roku o godz. 10:00 w sali wiejskiej w Parczewie odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedź na interpelację złożoną na poprzedniej sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1/2017 do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą Miastem i Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia uprawnień oraz obowiązków przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” i jego prowadzenia z lokalizacją na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-08-10 08:09:23.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 17 sierpnia 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 21.06.2017 r.; z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 22.06.2017 r.; z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia z dnia 26.06.2017 r. oraz  z Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 30.06.2017 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1/2017 do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą Miastem i Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia uprawnień oraz obowiązków przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” i jego prowadzenia z lokalizacją na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-08-10 08:05:00.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
 9. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 10. Zapoznanie z opinią poszczególnych Komisji Rady Gminy dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2016 rok.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 12. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sieroszewice za 2016 rok oraz uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice.
 13. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2016 rok.
 14. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją o stanie mienia komunalnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2016.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2016 rok.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5312P w m. Ołobok-budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 600 m”,
  5. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
  6. nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach,
  7. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sieroszewice na lata 2017-2023,
  8. przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Psary na lata 2017-2027 w gminie Sieroszewice,
  9. udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonych w Strzyżewie,
  10. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 472/4 położonej w obrębie Rososzyca,
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:02:37 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:05:39.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 05.05.2017 r.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2016.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2016 rok,
  2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2016 rok,
  3. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,
  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5312P w m. Ołobok-budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 600 m”,
  7. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sieroszewice na lata 2017-2023,
  8. przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Psary na lata 2017-2027 w gminie Sieroszewice,
  9. udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonych w Strzyżewie,
  10. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 472/4 położonej w obrębie Rososzyca.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:57:54 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:05:52.

Z A W I A D O M I E N I E

 Zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 05.05.2017 r.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2016.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2016 rok,
  2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2016 rok,
  3. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5312P w m. Ołobok -budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 600 m”,
  5. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
  6. nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach,
  7. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sieroszewice na lata 2017-2023,
  8. przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Psary na lata 2017-2027 w gminie Sieroszewice,
  9. udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonych w Strzyżewie,
  10. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 472/4 położonej w obrębie Rososzyca.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:54:59 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:06:03.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie: Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 05.05.2017 r.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2016.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2016 rok,
  2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2016 rok,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,
  4. nadania nazwy ulicy w Sieroszewicach,
  5. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sieroszewice na lata 2017-2023,
  6. przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Psary na lata 2017-2027 w gminie Sieroszewice.
 6. Informacje związane z reformą oświaty w Gminie Sieroszewice.
 7. Przedstawienie sprawy dotyczącej herbu Gminy Sieroszewice.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:51:33 | Data modyfikacji: 2017-06-14 13:51:46.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 9 maja 2017 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedź na interpelację z ostatniej Sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2016:
  1. Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
  2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,
  3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2016 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  2. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz o dopłacie do 1 m³ wody i 1 m³ ścieków,
  3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych , prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Rososzyca,
  4. przekazania skargi według właściwości.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-04-27 14:52:09 | Data modyfikacji: 2017-06-14 13:51:46.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 5 maja 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz  Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 28.03.2017 r.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2016:
  1. Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
  2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,
  3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2016 rok.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  2. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz o dopłacie do 1 m³ wody i 1 m³ ścieków,
  3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych , prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Rososzyca,
  4. przekazania skargi według właściwości.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-04-27 14:44:46 | Data modyfikacji: 2017-06-14 13:51:46.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 9:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,
  4. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2017 rok,
  5. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  6. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatków majątkowych Gminy Sieroszewice za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
  7. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2016 rok.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-03-21 14:06:48 | Data modyfikacji: 2017-03-21 14:07:02.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólneposiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów: z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 10.02.2017; ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, oraz  Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 13.02.2017; ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz  Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 28.02.2017.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,
  4. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2017 rok,
  5. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2016 rok.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-03-21 14:01:33 | Data modyfikacji: 2017-03-21 14:01:39.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 1 marca 2017 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  2. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  3. przekazania skargi według właściwości.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Biała Bernadeta | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:04:47 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:05:10.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 28 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  2. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  3. przekazania skargi według właściwości.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-02-21 09:59:18 | Data modyfikacji: 2017-02-21 09:59:27.

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:


1.   Otwarcie obrad.


2.   Stwierdzenie quorum.


3.   Przedstawienie porządku obrad.


4.   Interpelacje i zapytania radnych.


5.   Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.


6.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.


8.   Podjęcie uchwał w sprawach:


a)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,


b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,


c)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P Westrza-Parczew – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 900 m (projekt + roboty budowlane),


d)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. ok. 600 m (projekt + roboty budowlane),


e)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5332P Chynowa-Strzyżew  w ramach bieżącego utrzymania dróg,


f)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5311P Sieroszewice-Rososzyca w ramach bieżącego utrzymania dróg,


g)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5310P Sławin-Psary w ramach bieżącego utrzymania dróg,


h)     projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,


i)      określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,


j)     określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sieroszewice,


k)     udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Strzyżewie,


l)     sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zamość,


ł)     uchylenia uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 2419/1 położonej w obrębie Wielowieś,


m)    zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sieroszewice,


n)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2017 rok”,


o)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.


9.     Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów stałych Komisji Rady na 2017 rok


10.Wolne głosy i wnioski.


11. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-02-03 16:55:58 | Data modyfikacji: 2017-02-03 16:56:10.

Z A W I A D O M I E N I E


 Zawiadamiamy, że w dniu 13 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:


1.        Otwarcie posiedzenia komisji.


2.        Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.      Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 22.12.2016 r.; z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia z dnia 28.12.2016 r.; ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 26.01.2017 r.;


4.        Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:


a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,


b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,


c)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P Westrza-Parczew – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 900 m (projekt + roboty budowlane),


d)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. ok. 600 m (projekt + roboty budowlane),


e)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5332P Chynowa-Strzyżew  w ramach bieżącego utrzymania dróg,


f)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5311P Sieroszewice-Rososzyca w ramach bieżącego utrzymania dróg,


g)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5310P Sławin-Psary w ramach bieżącego utrzymania dróg,


h)       projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,


i)        określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,


j)       określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sieroszewice,


k)       udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Strzyżewie,


l)        sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zamość,


ł)     uchylenia uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 2419/1 położonej w obrębie Wielowieś,


m)     zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sieroszewice,


n)     przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2017 rok”,


o)       zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.


5.        Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia; Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury na 2017 rok.


6.        Wolne głosy i wnioski.


7.        Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-02-03 16:51:19 | Data modyfikacji: 2017-02-03 16:51:43.

Z A W I A D O M I E N I E


 Zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:


1.       Otwarcie posiedzenia komisji.


2.       Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.       Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 22.12.2016 r.; ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 26.01.2017 r.


4.       Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:


a)      projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,


b)      określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,


c)      określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sieroszewice,


5.       Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji na 2017 rok.


6.       Wolne głosy i wnioski.


7.       Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-02-03 16:47:21 | Data modyfikacji: 2017-02-03 16:47:59.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 26 stycznia 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie projektu sieci szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice od dnia 1 września 2017 roku w związku z reformą edukacji likwidującą gimnazja i tworzącą ośmioklasowe szkoły podstawowe.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-01-25 08:26:29 | Data modyfikacji: 2017-01-25 08:33:16.
Data wprowadzenia: 2017-01-25 08:26:29
Data modyfikacji: 2017-01-25 08:33:16
Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł
Opublikowane przez: Roman Sodolski