Informacje bieżące

Informacje bieżące

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 1 marca 2017 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  2. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  3. przekazania skargi według właściwości.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Biała Bernadeta | Data wprowadzenia: 2017-02-21 10:04:47 | Data modyfikacji: 2017-02-21 10:05:10.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 28 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,
  2. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  3. przekazania skargi według właściwości.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-02-21 09:59:18 | Data modyfikacji: 2017-02-21 09:59:27.

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:


1.   Otwarcie obrad.


2.   Stwierdzenie quorum.


3.   Przedstawienie porządku obrad.


4.   Interpelacje i zapytania radnych.


5.   Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.


6.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.


8.   Podjęcie uchwał w sprawach:


a)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,


b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,


c)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P Westrza-Parczew – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 900 m (projekt + roboty budowlane),


d)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. ok. 600 m (projekt + roboty budowlane),


e)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5332P Chynowa-Strzyżew  w ramach bieżącego utrzymania dróg,


f)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5311P Sieroszewice-Rososzyca w ramach bieżącego utrzymania dróg,


g)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5310P Sławin-Psary w ramach bieżącego utrzymania dróg,


h)     projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,


i)      określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,


j)     określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sieroszewice,


k)     udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Strzyżewie,


l)     sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zamość,


ł)     uchylenia uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 2419/1 położonej w obrębie Wielowieś,


m)    zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sieroszewice,


n)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2017 rok”,


o)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.


9.     Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów stałych Komisji Rady na 2017 rok


10.Wolne głosy i wnioski.


11. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-02-03 16:55:58 | Data modyfikacji: 2017-02-03 16:56:10.

Z A W I A D O M I E N I E


 Zawiadamiamy, że w dniu 13 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:


1.        Otwarcie posiedzenia komisji.


2.        Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.      Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 22.12.2016 r.; z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia z dnia 28.12.2016 r.; ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 26.01.2017 r.;


4.        Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:


a)       zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,


b)       zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-2020,


c)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P Westrza-Parczew – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 900 m (projekt + roboty budowlane),


d)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. ok. 600 m (projekt + roboty budowlane),


e)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5332P Chynowa-Strzyżew  w ramach bieżącego utrzymania dróg,


f)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5311P Sieroszewice-Rososzyca w ramach bieżącego utrzymania dróg,


g)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5310P Sławin-Psary w ramach bieżącego utrzymania dróg,


h)       projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,


i)        określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,


j)       określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sieroszewice,


k)       udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Strzyżewie,


l)        sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zamość,


ł)     uchylenia uchwały Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 2419/1 położonej w obrębie Wielowieś,


m)     zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sieroszewice,


n)     przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2017 rok”,


o)       zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.


5.        Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia; Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury na 2017 rok.


6.        Wolne głosy i wnioski.


7.        Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-02-03 16:51:19 | Data modyfikacji: 2017-02-03 16:51:43.

Z A W I A D O M I E N I E


 Zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:


1.       Otwarcie posiedzenia komisji.


2.       Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.       Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 22.12.2016 r.; ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 26.01.2017 r.


4.       Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:


a)      projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,


b)      określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,


c)      określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sieroszewice,


5.       Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji na 2017 rok.


6.       Wolne głosy i wnioski.


7.       Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-02-03 16:47:21 | Data modyfikacji: 2017-02-03 16:47:59.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 26 stycznia 2017 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie projektu sieci szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice od dnia 1 września 2017 roku w związku z reformą edukacji likwidującą gimnazja i tworzącą ośmioklasowe szkoły podstawowe.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2017-01-25 08:26:29 | Data modyfikacji: 2017-01-25 08:33:16.
Data wprowadzenia: 2017-01-25 08:26:29
Data modyfikacji: 2017-01-25 08:33:16
Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł
Opublikowane przez: Roman Sodolski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
Kierownik Jednostki
Czesław Berkowski
Kontakt:
Tel: (+48 62) 73-96-076
Fax: (+48 62) 73-96-456
e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl