Oferty przetargowe
Wójt Gminy Sieroszewice


o  g  ł  a  s  z  a


I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej                   o pow. 0,3042 ha, działka nr 629/4, położonej w Masanowie.


 


 


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu:


1.      Dla nieruchomości niezabudowanej nr dz. 629/4 o pow. 0,3042 ha, obręb Masanów Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. Prowadzi KW 57316


-         Cena wywoławcza nieruchomości – 26.000 zł + Vat


-         Wyżej opisana nieruchomość w studium zagospodarowania przestrzennego posiada przeznaczenie jako tereny budownictwa jednorodzinnego.


 


2.      Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.


3.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie urzędu, lub na konto Urzędu Gminy Sieroszewice – Bank Spółdzielczy  Rososzyca nr  16  8431 0008 0100 0130 2000 0001  w terminie do dnia 10-07-2009 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.


Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.


4.      Przetarg odbędzie się dnia 14-07-2009 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, pok. Nr 12.


5.      Wysokość postąpienia ustala się na kwotę 500 zł.


6.      Wójt Gminy Sieroszewice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, jak też prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.


7.      Szczegółowych informacji dotyczących: nieruchomości; warunków przeprowadzenia przetargu; udziela: pracownik Urzędu Gminy Tomasz Woźniak – pokój nr 6,              tel. 062/7396076


 


 


                                                                                WÓJT GMINY SIEROSZEWICE


                                                                                      /Czesław Berkowski/


                                                                                 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-06-19 09:16:26.

Znak sprawy: ZP.PN.15/09

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11  ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
1.Zamawiający:
a/ pełna nazwa zamawiającego: Gmina Sieroszewice.
b/ REGON: 000546259.
c/ kod, miejscowość, województwo, powiat: 63-405 Sieroszewice, woj. wielkopolskie,
pow. ostrowski.
d/ ulica, numer domu, numer lokalu: Ostrowska 65.
e/ numer telefonu  062/7396076, fax: 062/7396456

 2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.bip.sieroszewice.pl

4.SIWZ można odebrać również osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu:22, cena formularza: nieodpłatnie.

5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej
w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2009/2010
 Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 3.

6.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

7.Termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2009/2010 tj. od 01.09.2009r. do 25.06.2010r.

8.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r.,Nr 223, poz. 1655ze zm) oraz  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto za 1 km przebiegu - 100 %.

11.Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, sekretariat, do 25.06.2009r., do godziny 11.00.

12.Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Nie dopuszcza się zawarcia umowy ramowej.

14. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Nie dopuszcza się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
16.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a/ imię i nazwisko: Barbara Stasiak
b/ telefon: 062/ 7396076 wew. 49
c/ numer lokalu: 19
d/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 730 – 1530.

 

Dokumentację przetargową można pobrać TUTAJ

Sieroszewice, dn. 16.06.2009r.

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-06-16 13:25:29.

 

ZP.PN.14/09

Sieroszewice, 2009-06-08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.14/09. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca, ul. Wisniowa

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

-          Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na asfaltową w miejscowości Rososzyca ul. Wiśniowa

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych,

- rozbiórka starego przepustu i wykonanie nowego przepustu,

- wykonanie odmulenia rowu z prawej strony korony drogi,

- roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni,

- roboty nawierzchniowe,

- wykonanie ścieku betonowego,

- wykonanie poboczy,

- ustawienie znaków pionowych.

-          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45 110 000-1  

 

Dodatkowe przedmioty

45 200 000-9 

45 230 000-8 

45 231 113-0 

45 232 420-2 

45 232 440-8 

 

 

 

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-06-29 do godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-29, o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 11

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-07-29

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 183252-2009 dnia 2009-06-08

 

Dokumentację przetargową można pobrać TUTAJ

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

Czesław Berkowski

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-06-08 14:50:24.

 

ZP.PN.13/09

Sieroszewice, 2009-06-08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.13/09. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca, ul. Kwiatowa

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

-          Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na asfaltową w miejscowości Rososzyca ul. Kwiatowa

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych,

- rozbiórka starego przepustu i wykonanie nowego przepustu,

- wykonanie odmulenia rowu z prawej strony korony drogi,

- roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni,

- roboty nawierzchniowe,

- wykonanie ścieku betonowego,

- wykonanie poboczy,

- ustawienie znaków pionowych.

-          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45 110 000-1  

 

Dodatkowe przedmioty

45 200 000-9 

45 230 000-8 

45 231 113-0 

45 232 420-2 

45 232 440-8 

 

 

 

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-06-29 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-29, o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 11

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-07-29

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 183206-2009 dnia 2009-06-08

 

Dokumentację przetargową można pobrać TUTAJ

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

Czesław Berkowski

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-06-08 14:46:45.

 

ZP.PN.12/09

Sieroszewice, 2009-06-08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.12/09. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca, ul. Leśna

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

-          Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na asfaltową w miejscowości Rososzyca ul. Leśna

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych,

- rozbiórka starego przepustu i wykonanie nowego przepustu,

- wykonanie odmulenia rowu z prawej strony korony drogi,

- roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni,

- roboty nawierzchniowe,

- wykonanie ścieku betonowego,

- wykonanie poboczy,

- ustawienie znaków pionowych.

-          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45 110 000-1  

 

Dodatkowe przedmioty

45 200 000-9 

45 230 000-8 

45 231 113-0 

45 232 420-2 

45 232 440-8 

 

 

 

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-06-29 do godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-29, o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 11

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-07-29

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 183180-2009 dnia 2009-06-08

 

 

Dokumentację przetargową można pobrać TUTAJ

 

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

Czesław Berkowski

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-06-08 14:43:41.

 

ZP.PN.11/09

Sieroszewice, 2009-06-08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.11/09. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca, ul. Krótka.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

-          Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na asfaltową w miejscowości Rososzyca ul. Krótka

Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych,

- rozbiórka starego przepustu i wykonanie nowego przepustu,

- wykonanie odmulenia rowu z prawej strony korony drogi,

- roboty ziemne pod konstrukcję nawierzchni,

- roboty nawierzchniowe,

- wykonanie ścieku betonowego,

- wykonanie poboczy,

- ustawienie znaków pionowych.

-          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45 110 000-1  

 

Dodatkowe przedmioty

45 200 000-9 

45 230 000-8 

45 231 113-0 

45 232 420-2 

45 232 440-8 

 

 

 

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2009r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.      Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2009-06-29 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-29, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 11

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-07-29

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 183152-2009 dnia 2009-06-08

 

 

Dokumentację przetargową można pobrać TUTAJ

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

Czesław Berkowski

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-06-08 14:42:16.

Zobacz:
 Rok 2005 .  Rok 2006 . 
Data wprowadzenia: 2009-06-08 14:42:16
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek