I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 61

Wójt Gminy Sieroszewice

o  g  ł  a  s  z  a

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2
 w budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 61

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu:

 

  1. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 35.06 m2  plus pomieszczenia przynależne – dwie piwnice i garaż o pow. 22.38 m2 oraz udziału w częściach wspólnych wynoszącego 5744/42391. Lokal ten znajduje się w budynku usytuowanym na działce oznaczonej jako nr 320/8 o pow. 0.1717 ha  w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 61 dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą KZ1W/00094557/2

      2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sieroszewice teren ten jest przeznaczony pod usługi publiczne i centra usług  (podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych). Lokal może być użytkowany zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

      3. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość jak i lokal mieszkalny stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

      4. Przetarg odbędzie się dnia 9 maja 2017 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, pok. Nr 7.

      5. Cena wywoławcza zbywanego lokalu mieszkalnego  wynosi – 45.400,00 zł brutto.

UWAGA!

Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z  2016r. poz. 710).

     6. Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 zł)  na konto Urzędu Gminy Sieroszewice – Bank Spółdzielczy  Rososzyca nr  16  8431 0008 0100 0130 2000 0001  lub w kasie urzędu w godz. 8:00 - 15:00 najpóźniej do dnia 5 maja 2017 r. 

Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się,

-  Wadium ulega przepadkowi w przypadku wygrania przetargu  i nieprzystąpieniu do podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu.

    7.Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

    8.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


    9. Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.


   10. Szczegółowych informacji dotyczących: nieruchomości; warunków przeprowadzenia przetargu; udziela:  Ryszard Boduch – pokój nr 17, tel. 062/7396076 w. 348

 

                                                                                WÓJT GMINY SIEROSZEWICE

 

                                                                                      Czesław Berkowski                                                

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2017-03-27 14:18:42 | Data modyfikacji: 2017-03-27 14:20:26.

Zobacz:
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew i Sieroszewice .  I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 61 .  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice .  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Wielowieś .  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew . 
Data wprowadzenia: 2017-03-27 14:18:42
Data modyfikacji: 2017-03-27 14:20:26
Autor: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Roman Sodolski