Informacje bieżące

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych oraz mieszkańców gminy, że w dniu 7 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się II Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie obrad.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Przedstawienie porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

6.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,

b)    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,

c)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2019 rok,

d)  przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

e)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,

f)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,

g)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

h)  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

i)      sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61,

j)     uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach i nadania statutu,

k)    uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,

l)        szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”
w Latowicach,

m)   zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

8.   Interpelacje i zapytania radnych.

9.   Wolne wnioski i informacje.

10.  Zamknięcie obrad.

 

 
Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik
 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2018-11-29 13:43:07 | Data modyfikacji: 2018-11-29 13:43:52.

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia, że w dniu 5 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia komisji.

2.   Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.   Wybór Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji.

4.   Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)    ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,

b)    ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,

c)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2019 rok,

d)  przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

e)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,

f)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,

g)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

h)  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

i)     sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61,

j)     uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach i nadania statutu,

k)    uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,

l)     szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”
w Latowicach,

m)   zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

5.   Wolne głosy i wnioski.

6.   Zamknięcie posiedzenia komisji.                                                                                                     

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 
 
 
 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2018-11-29 13:34:28 | Data modyfikacji: 2018-11-29 13:38:26.

ZAWIADOMIENIE


Komisarz Wyborczy w Kaliszu II, postanawia zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Sieroszewice na dzień 23 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach


Porządek Obrad:


1.      Otwarcie I sesji Rady Gminy Sieroszewice i stwierdzenie prawomocności obrad.


2.      Złożenie ślubowania przez radnych.


3.      Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Sieroszewice.


4.      Przyjęcie porządku obrad.


5.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej.


6.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice.


7.      Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice prowadzenia sesji od Radnego Seniora.


8.      Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sieroszewice.


9.      Podjęcie uchwał w sprawie:


a)      powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego,


b)      powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego,


c)      powołania Komisji w zakresie działania Rady i ustalenia jej składu osobowego.


10.    Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Sieroszewice.


 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Komisarz Wyborczy w Kaliszu II | Data wprowadzenia: 2018-11-15 14:02:37 | Data modyfikacji: 2018-11-15 14:05:20.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedź na interpelację.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Przedstawienie informacji Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
 • ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 r.,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach i nadania statutu.

    11. Wolne głosy i wnioski.
    12. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:07:36 | Data modyfikacji: 2018-11-15 14:05:20.

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiamy, że w dniu 6 listopada 2018 roku o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 12.10.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
 •  zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
 •  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 r.,
 •  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Latowicach i nadania statutu.

      5. Wolne głosy i wnioski.
      6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:49:51 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:08:51.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 15 października 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedź na interpelację.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,
  • powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych,
  • przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sieroszewice na lata 2018-2028 w gminie Sieroszewice,
  • Statutu Gminy Sieroszewice.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-10-04 19:11:36 | Data modyfikacji: 2018-10-29 14:08:51.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 12 października 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 11.09.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,
  • powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych,
  • przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sieroszewice na lata 2018-2028 w gminie Sieroszewice,
  • Statutu Gminy Sieroszewice.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-10-04 19:07:05 | Data modyfikacji: 2018-10-04 19:07:36.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 13 września 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice,
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
  • utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Latowicach i nadania statutu,
  • nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 7/24 położonej w obrębie Sieroszewice oraz działki 26/24 położonej w obrębie Rososzyca,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 7/37 położonej w obrębie Sieroszewice oraz działki 26/25 położonej w obrębie Rososzyca,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 618/15 położonej w obrębie Psary,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 402/18 położonej w obrębie Strzyżew,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału współwłasności działki nr 551/4 położonej w obrębie Strzyżew,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 334 położonej w obrębie Zamość.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-09-06 08:03:22 | Data modyfikacji: 2018-09-06 08:04:44.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 11 września 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 13.07.2018 r.; ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansówi Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 30.07.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice,
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
  • utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Latowicach i nadania statutu,
  • nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 7/24 położonej w obrębie Sieroszewice oraz działki 26/24 położonej w obrębie Rososzyca,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 7/37 położonej w obrębie Sieroszewice oraz działki 26/25 położonej w obrębie Rososzyca,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 618/15 położonej w obrębie Psary,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 402/18 położonej w obrębie Strzyżew,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału współwłasności działki nr 551/4 położonej w obrębie Strzyżew,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 334 położonej w obrębie Zamość.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-09-06 07:57:54 | Data modyfikacji: 2018-09-06 08:04:18.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 30 lipca 2018 roku o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-07-17 13:50:02 | Data modyfikacji: 2018-07-17 13:50:49.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rososzyca na lata 2018-2028 w gminie Sieroszewice.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:10:33 | Data modyfikacji: 2018-07-16 15:19:33.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 21.06.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rososzyca na lata 2018-2028 w gminie Sieroszewice.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:26:06 | Data modyfikacji: 2018-07-06 12:27:04.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 9. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 10. Zapoznanie z opinią poszczególnych Komisji Rady Gminy dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2017 rok.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 12. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sieroszewice za 2017 rok oraz uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice.
 13. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2017 rok.
 14. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją o stanie mienia komunalnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary,
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,
  • odwołania skarbnika Gminy Sieroszewice,
  • powołania skarbnika Gminy Sieroszewice.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:25:56 | Data modyfikacji: 2018-07-06 12:27:04.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 21.05.2018 r.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2017.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2017 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2017 rok,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary,
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,
  • odwołania skarbnika Gminy Sieroszewice,
  • powołania skarbnika Gminy Sieroszewice.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:22:13 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:26:34.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedź na interpelację i zapytanie z ostatniej sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2017:
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2017 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. ok 300 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5312P w m. Ołobok na odc. dł. ok 300 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5311P w m. Rososzyca na odc. dł. ok 800 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5311P Sieroszewice – Rososzyca,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5313P w m. Masanów,
  • przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sieroszewice na lata 2018 - 2021”,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  • określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice,
  • sprzedaży pałacu wraz z parkiem położonego w Sieroszewicach.
 13. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną dotyczącej realizacji wydatków majątkowych Gminy Sieroszewice za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 14. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2017 rok.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:48:56 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:26:34.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 21 maja 2018 roku o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 19.03.2018 r.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sieroszewicach.
 5. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2017:
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2017 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
 8. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. ok 300 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5312P w m. Ołobok na odc. dł. ok 300 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5311P w m. Rososzyca na odc. dł. ok 800 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5311P Sieroszewice – Rososzyca,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5313P w m. Masanów,
  • przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sieroszewice na lata 2018 - 2021”,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  • określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice,
  • sprzedaży pałacu wraz z parkiem położonego w Sieroszewicach.
 9. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2017 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:36:58 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:42:50.
 Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o podjęciu uchwał antysmogowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-04-11 07:48:50 | Data modyfikacji: 2018-04-11 07:50:19.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok,
  • podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sieroszewice,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice  działki nr 637/10 położonej w obrębie Latowice,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działek nr 503/2; 502/3; 525/1 położonych w obrębie Latowice.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:40:37 | Data modyfikacji: 2018-03-12 09:42:36.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 12.02.2018 r.; ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 12.02.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok,
  • podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sieroszewice,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice  działki nr 637/10 położonej w obrębie Latowice,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działek nr 503/2; 502/3; 525/1 położonych w obrębie Latowice.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:37:28 | Data modyfikacji: 2018-03-12 09:42:20.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Szkoły Podstawowej w Rososzycy pod kątem finansów za 2016 r.
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwał za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok”,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Sieroszewice,
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 11. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów stałych Komisji Rady na 2018 rok.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:23:42 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:56:11.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 13.12.2017 r.; z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 14.12.2017 r.  z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia z dnia 18.12.2017 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok”,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Sieroszewice,
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 5. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów stałych Komisji Rady na 2018 rok.
 6. Opinia w sprawie nadania nazwy ulicy w Wielowsi.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:19:27 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:57:21.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie rezygnacji Pana Mirosława Szmaja z funkcji  Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
 4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:15:58 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:55:52.
Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:15:58
Data modyfikacji: 2018-02-05 12:55:52
Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł
Opublikowane przez: Roman Sodolski