Informacje bieżące

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Szkoły Podstawowej w Rososzycy pod kątem finansów za 2016 r.
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwał za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok”,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Sieroszewice,
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 11. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów stałych Komisji Rady na 2018 rok.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:23:42 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:56:11.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 13.12.2017 r.; z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 14.12.2017 r.  z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia z dnia 18.12.2017 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok”,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Sieroszewice,
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 5. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów stałych Komisji Rady na 2018 rok.
 6. Opinia w sprawie nadania nazwy ulicy w Wielowsi.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:19:27 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:57:21.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie rezygnacji Pana Mirosława Szmaja z funkcji  Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
 4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:15:58 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:55:52.
Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:15:58
Data modyfikacji: 2018-02-05 12:55:52
Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł
Opublikowane przez: Roman Sodolski