Informacje bieżące

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 15 października 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedź na interpelację.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,
  • powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych,
  • przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sieroszewice na lata 2018-2028 w gminie Sieroszewice,
  • Statutu Gminy Sieroszewice.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-10-04 19:11:36.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 12 października 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 11.09.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,
  • powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych,
  • przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sieroszewice na lata 2018-2028 w gminie Sieroszewice,
  • Statutu Gminy Sieroszewice.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-10-04 19:07:05 | Data modyfikacji: 2018-10-04 19:07:36.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 13 września 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice,
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
  • utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Latowicach i nadania statutu,
  • nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 7/24 położonej w obrębie Sieroszewice oraz działki 26/24 położonej w obrębie Rososzyca,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 7/37 położonej w obrębie Sieroszewice oraz działki 26/25 położonej w obrębie Rososzyca,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 618/15 położonej w obrębie Psary,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 402/18 położonej w obrębie Strzyżew,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału współwłasności działki nr 551/4 położonej w obrębie Strzyżew,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 334 położonej w obrębie Zamość.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-09-06 08:03:22 | Data modyfikacji: 2018-09-06 08:04:44.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 11 września 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 13.07.2018 r.; ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansówi Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 30.07.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice,
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
  • utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Latowicach i nadania statutu,
  • nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 7/24 położonej w obrębie Sieroszewice oraz działki 26/24 położonej w obrębie Rososzyca,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 7/37 położonej w obrębie Sieroszewice oraz działki 26/25 położonej w obrębie Rososzyca,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 618/15 położonej w obrębie Psary,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działki nr 402/18 położonej w obrębie Strzyżew,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału współwłasności działki nr 551/4 położonej w obrębie Strzyżew,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 334 położonej w obrębie Zamość.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-09-06 07:57:54 | Data modyfikacji: 2018-09-06 08:04:18.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 30 lipca 2018 roku o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-07-17 13:50:02 | Data modyfikacji: 2018-07-17 13:50:49.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rososzyca na lata 2018-2028 w gminie Sieroszewice.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-07-16 14:10:33 | Data modyfikacji: 2018-07-16 15:19:33.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 21.06.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rososzyca na lata 2018-2028 w gminie Sieroszewice.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-07-06 12:26:06 | Data modyfikacji: 2018-07-06 12:27:04.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 9. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 10. Zapoznanie z opinią poszczególnych Komisji Rady Gminy dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2017 rok.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 12. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sieroszewice za 2017 rok oraz uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice.
 13. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2017 rok.
 14. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją o stanie mienia komunalnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary,
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,
  • odwołania skarbnika Gminy Sieroszewice,
  • powołania skarbnika Gminy Sieroszewice.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:25:56 | Data modyfikacji: 2018-07-06 12:27:04.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 21.05.2018 r.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2017.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2017 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2017 rok,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Psary,
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,
  • odwołania skarbnika Gminy Sieroszewice,
  • powołania skarbnika Gminy Sieroszewice.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:22:13 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:26:34.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedź na interpelację i zapytanie z ostatniej sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2017:
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2017 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. ok 300 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5312P w m. Ołobok na odc. dł. ok 300 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5311P w m. Rososzyca na odc. dł. ok 800 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5311P Sieroszewice – Rososzyca,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5313P w m. Masanów,
  • przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sieroszewice na lata 2018 - 2021”,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  • określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice,
  • sprzedaży pałacu wraz z parkiem położonego w Sieroszewicach.
 13. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną dotyczącej realizacji wydatków majątkowych Gminy Sieroszewice za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 14. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2017 rok.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:48:56 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:26:34.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 21 maja 2018 roku o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 19.03.2018 r.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sieroszewicach.
 5. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2017:
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2017 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
 8. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. ok 300 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5312P w m. Ołobok na odc. dł. ok 300 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5311P w m. Rososzyca na odc. dł. ok 800 m.,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5311P Sieroszewice – Rososzyca,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5313P w m. Masanów,
  • przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sieroszewice na lata 2018 - 2021”,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  • określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieroszewice,
  • sprzedaży pałacu wraz z parkiem położonego w Sieroszewicach.
 9. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2017 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:36:58 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:42:50.
 Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o podjęciu uchwał antysmogowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-04-11 07:48:50 | Data modyfikacji: 2018-04-11 07:50:19.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok,
  • podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sieroszewice,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice  działki nr 637/10 położonej w obrębie Latowice,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działek nr 503/2; 502/3; 525/1 położonych w obrębie Latowice.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:40:37 | Data modyfikacji: 2018-03-12 09:42:36.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 12.02.2018 r.; ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 12.02.2018 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-2023,
  • udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok,
  • podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sieroszewice,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice  działki nr 637/10 położonej w obrębie Latowice,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice działek nr 503/2; 502/3; 525/1 położonych w obrębie Latowice.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:37:28 | Data modyfikacji: 2018-03-12 09:42:20.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Szkoły Podstawowej w Rososzycy pod kątem finansów za 2016 r.
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwał za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok”,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Sieroszewice,
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 11. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów stałych Komisji Rady na 2018 rok.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:23:42 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:56:11.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 13.12.2017 r.; z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 14.12.2017 r.  z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia z dnia 18.12.2017 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2018 rok”,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Sieroszewice,
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 5. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów stałych Komisji Rady na 2018 rok.
 6. Opinia w sprawie nadania nazwy ulicy w Wielowsi.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:19:27 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:57:21.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie rezygnacji Pana Mirosława Szmaja z funkcji  Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
 4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:15:58 | Data modyfikacji: 2018-02-05 12:55:52.
Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:15:58
Data modyfikacji: 2018-02-05 12:55:52
Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł
Opublikowane przez: Roman Sodolski