Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.

Informacja o naborze wniosków na przyznanie dotacji  na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.

Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór odbędzie się od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. bądź do wyczerpania się środków finansowych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.


Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXXV/245/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice.(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 roku poz. 1935)


Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.


Wzory dokumentów będą do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice - www.sieroszewice.pl oraz  Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Sieroszewice: www.bip.sieroszewice.pl – zakładka „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.” lub w Urzędzie Gminy  pok. nr 21.

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Procedura ubiegania się o dofinasowanie - pdf.
  2. Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - pdf.
  3. Wzór wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - pdf.
  4. Wzór oświadczenia małżonka - pdf.
  5. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - pdf.
  6. Wzór informacji o otrzymanej pomocy de minimis - pdf.
  7. Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym - pdf.
  8. Wzór umowy - pdf.
 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Jerzy Kucharski | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:42:50 | Data modyfikacji: 2019-02-15 09:37:26.
Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:42:50
Data modyfikacji: 2019-02-15 09:37:26
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Jerzy Kucharski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska