Akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-07 08:30:02.
 Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 lutego2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-03-01 14:12:41.
 Uchwała nr V/74/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2019-04-19 09:59:48.
 Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odebrania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-07 08:41:33 | Data modyfikacji: 2018-03-07 08:41:55.
 Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2018-03-07 08:39:17 | Data modyfikacji: 2018-03-07 08:42:05.
Data wprowadzenia: 2018-03-07 08:39:17
Data modyfikacji: 2018-03-07 08:42:05
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski