Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest w 2018 roku

W dniu 18.04.2018 r. ruszyła kolejna edycja powiatowego programu usuwania azbestu. Sfinansowanie działania obejmuje łącznie demontaż lub usuwanie, transport i unieszkodliwienie w wysokości 100% całkowitych kosztów tego działania. Górny limit dofinansowania wynosi 5 000 zł.

W programie mogą wziąć udział:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki,

posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Powiatu Ostrowskiego, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest i dokonają zgłoszenia, do urzędu gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. złożenie odpowiedniego wniosku.
Do zgłoszenie należy dołączyć:

- oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości;

- oświadczenie o otrzymaniu lub braku otrzymania pomocy de minimis w rolnictwie;

- kopię zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego, w przypadku zgłoszenia na demontaż;

- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;

- informację o wyrobach zawierających azbest.

Nabór zgłoszeń do Programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” trwa od 18 kwietnia do 1 czerwca bieżącego roku.

Formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie dostępne są w poniższych załącznikach.

 

Zasady i tryb realizacji programu - pdf.

Zgłoszenie - demontaż - pdf.

Zgłoszenie - usunięcia - pdf.

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie -pdf.

Oświadczenie o pomocy publicznej - pdf.

Informacja o wyrobach zawierających azbest - pdf.

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - pdf.

Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości - pdf.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:50:27 | Data modyfikacji: 2018-04-20 16:21:33.
Data wprowadzenia: 2018-04-20 13:50:27
Data modyfikacji: 2018-04-20 16:21:33
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Roman Sodolski