II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 108

Wójt Gminy Sieroszewice

o  g  ł  a  s  z  a

II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem
z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 108

 

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu:

 

1.      Opis nieruchomości:

Przedmiotem niniejszego przetargu jest działka nr 154/6 o pow. 3.7800 ha, zabudowana elektycznym dworem wzniesionym  w 3 ćw. XIX wieku z parkiem, położona w obrębie Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 108, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi dla niej  księgę wieczystą o numerze  KZ1W/00057550/2.  Do 2017 roku budynek ten pełnił funkcję mieszkalną , mieściło się w nim 9 lokali,  24 września  2017 roku został uszkodzony przez pożar.

2.      Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Nieruchomości położona jest na obszarze gdzie nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta znajduje się na terenach oznaczonych jako „parki zabytkowe”. Budynek jak i założenie parkowe nie figurują w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu będzie obciążona ustanowieniem służebności drogi koniecznej.

3.      Przetarg odbędzie się dnia 12 sierpnia 2019 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, pok. Nr 7.

4.      Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości wynosi – 700.000,00 zł brutto.

UWAGA!

Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 2174).

5.      Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości  100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 zł)  na konto Urzędu Gminy Sieroszewice – Bank Spółdzielczy  Rososzyca nr  16  8431 0008 0100 0130 2000 0001  lub w kasie urzędu w godzinach urzędowania, najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2019 r. 

Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na
   poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się,

-  Wadium ulega przepadkowi w przypadku wygrania przetargu  i nieprzystąpieniu do
    podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu.

6.      Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8.      Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

9.      Ogłoszenie zamieszczano na stronie www.bip.sieroszewice.pl , tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

10.    Szczegółowych informacji dotyczących: nieruchomości; warunków przeprowadzenia przetargu; udziela:  Ryszard Boduch – pokój nr 19,              tel. 062/7396076 w. 348

 

                                                                                WÓJT GMINY SIEROSZEWICE

 

                                                                                        Anatol Piaskowski                                              

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2019-07-10 15:08:43 | Data modyfikacji: 2019-07-10 15:09:44.

Zobacz:
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice, Strzyżew, Wielowieś i Zamość. .  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice .  I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 61 .  I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 108 .  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Wielowieś .  Wykaz dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieroszewice przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego .  II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 108 .  I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Sieroszewice .  WYKAZ dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieroszewice przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego .  II publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Sieroszewice .  I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Sieroszewice .  III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 108 .  WYKAZ dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieroszewice przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.  .  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Rososzyca . 
Data wprowadzenia: 2019-07-10 15:08:43
Data modyfikacji: 2019-07-10 15:09:44
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska