Jednostki pomocnicze

Jednostki pomocnicze Gminy Sieroszewice - sołectwa

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: :

  1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
  4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
  5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Więcej informacji: Statut Gminy

 

Na terenie Gminy Sieroszewice znajduje się 18 sołectw, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

Sołectwo

Nazwisko i imię Sołtysa

Skład rady sołeckiej

Biernacice

Warga Lech

5

Bibianki

Marciniak Maciej

5

Bilczew

Rosa Henryk

5

Kania

Szmaj Jan

4

Latowice

Gierlach Andrzej

6

Masanów

Michalczak Marek

6

Namysłaki

Dera Jerzy

4

Ołobok

Lemiesz Teresa

9

Parczew

Eugeniusz Szymankiewicz

10

Psary

Rafał Bartnik

6

Raduchów

Libudzic Piotr

6

Rososzyca

Kasprzak Jerzy

9

Sieroszewice

Łapiński Tadeusz

7

Sławin

Gmerek Lucjan

6

Strzyżew

Biała Bernadeta

12

Westrza

Karolak Mariola

7

Wielowieś

Rosik Krystyna

7

Zamość

Suś Andrzej

7 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2004-09-07 08:04:38 | Data modyfikacji: 2018-03-07 08:21:23.
Data wprowadzenia: 2004-09-07 08:04:38
Data modyfikacji: 2018-03-07 08:21:23
Opublikowane przez: Roman Sodolski