Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zimowe utrzymanie dróg

ZP.PN. 26/09


Sieroszewice, dn. 2.11.2009r.


 


 


Otrzymują


Wg rozdzielnika


 


 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 


Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z 2008r. nr 171 poz. 1058), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego publicznego trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2009/2010 – Rejon I i Rejon II


 


 


Wybrano ofertę nr 01 złożoną przez Wykonawcę:


PHU „GOSIA” Halina Kopras


Parczew 84, 63-405 Sieroszewice


Cena wybranej oferty brutto:


Rejon I


Pojazdy odśnieżające jezdnie – 133.75 zł/1 godz.


Pojazdy zwalczające śliskość – 900,00 zł/zasobnik


Rejon II


Pojazdy odśnieżające jezdnie – 133.75 zł/1 godz.


Pojazdy zwalczające śliskość – 900,00 zł/zasobnik


 


Uzasadnienie: Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ, tj.: cena 100%. Oferta uzyskała 100 pkt.


Informacja zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy:


Streszczenie oceny i porównanie ofert. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Porównania dokonano wg wzoru: cena oferty z najniższą ceną podzielona przez cenę oferty ocenianej pomnożone przez 100. Zestawienie złożonych ofert i punktacja w kryterium ceny oraz łączna punktację sporządzono w tabeli.


 


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-11-02 10:57:56.
droga Zamość-Raduchów

ZP.PN. 25/09


Sieroszewice, dn. 08.10.2009r.


 


 


Otrzymują


Wg rozdzielnika


 


 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 


Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z 2008r. nr 171 poz. 1058), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zamość - Raduchów.


 


Wybrano ofertę nr 01 złożoną przez Wykonawcę:


„WTÓRNIK”


Roboty Drogowo Mostowe


Smółki 1A


 


62-840 Koźminek


 


Cena wybranej oferty brutto:


65.402,37 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwa zł 37/100)


Uzasadnienie: Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ, tj.: cena 100%. Oferta uzyskała 100 pkt.


Informacja zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy:


Streszczenie oceny i porównanie ofert. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Porównania dokonano wg wzoru: cena oferty z najniższą ceną podzielona przez cenę oferty ocenianej pomnożone przez 100. Zestawienie złożonych ofert i punktacja w kryterium ceny oraz łączna punktację sporządzono w tabeli.


 


 


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-09 13:24:26.
droga Strzyżew -Strzyżówek

ZP.PN. 24/09

Sieroszewice, dn. 08.10.2009r.

 

 

Otrzymują

Wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z 2008r. nr 171 poz. 1058), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strzyżówek.

 

Wybrano ofertę nr 02 złożoną przez Wykonawcę:

DROMAX

Usługi Drogowo Budowlane

Wojciech Krymarys

Chełmce 51B

62-860 Opatówek

 

Cena wybranej oferty brutto:

81.500,27 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset zł 27/100)

Uzasadnienie: Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ, tj.: cena 100%. Oferta uzyskała 100 pkt.

Informacja zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy:

Streszczenie oceny i porównanie ofert. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Porównania dokonano wg wzoru: cena oferty z najniższą ceną podzielona przez cenę oferty ocenianej pomnożone przez 100. Zestawienie złożonych ofert i punktacja w kryterium ceny oraz łączna punktację sporządzono w tabeli.

 

 

SIDROG Sp. z o.o.

Ul. Polna 29

98-235 Błaszki

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2009-10-09 13:21:59.

Sieroszewice, dnia 06.10.2008r.

ZP.PN.19/08

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2006r., Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) unieważniam postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy
w Sieroszewicach, Gmina Sieroszewice
.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Wójt
Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-10-13 14:18:51.Sieroszewice, 2008-09-30


 


 ZP.PN. 18/08


 


 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, Gmina Sieroszewice. - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


AMB BABST sj


Ul. Obodrzycka 66/68


61-249 Poznań


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 48 717,50 zł brutto


 


 


 


  


Wójt Gminy Sieroszewice


Czesław Berkowski


 


 


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-10-13 14:17:31 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.Sieroszewice, 2008-09-29


 


 


 


ZP.PN. 17/08


 


 


  


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zamość – Raduchów Etap 2, Gmina Sieroszewice - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


WTÓRNIK


Smółki 1A


62-840 Koźminek


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 94 288,19 zł brutto


 


 


 


  


Wójt Gminy Sieroszewice


Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-10-13 14:15:40 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.Ostrów Wielkopolski, dnia 02.09.2008r.


 


 


 


 


 


 


 


INFORMACJA O WYBORZE


NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY


 


Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „REMONT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W


SIEROSZEWICACH”. (ogłoszone w BZP nr 185069 – 2008 dnia 08.08.2008, na stronie internetowej www.sieroszewice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego)


 


W imieniu zamawiającego, informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o


udzielenie zamówienia publicznego j.w. tj. oferty nr 2 


Nazwa firmy: Firma Ogólnobudowlana „TOMBUD” Tomasz Kasprzak


 


Adres firmy: ul. Ostrowska 56, 63-405


Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną – najwyższą punktacją. 


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 


Oferta Nr 1:


Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług


„DOMAR-IZOLACJE”


ul. Strumykowa 30


63-400 Ostrów Wielkopolski


Przyznana punktacja – 81,28 pkt. 


Oferta Nr 2:


Firma Ogólnobudowlana „TOMBUD”


Tomasz Kasprzak


ul. Ostrowska 56


63-405 Sieroszewice


Przyznana punktacja – 100,00 pkt.


 


W imieniu zamawiającego

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 13:31:04 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.Sieroszewice, 2008-08-28


 


 


 


ZP.PN. 16/08


 


 


  


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami we wsi Sieroszewice – Etap I, Gmina Sieroszewice. - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii


EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o.


63-400 Ostrów Wlkp.


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 1.103.253,41 zł brutto


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


    Czesław Berkowski


 


 


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 13:09:01 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.Sieroszewice, 2008-07-21


 


 


 


ZP.PN. 15/08


 


 


  


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś – ul. Polna, Gmina Sieroszewice - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


DROMAX


Chełmce 51B


62-860 Opatówek


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 115 762,38 zł brutto


 


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


    Czesław Berkowski


 


 


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 13:08:08 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.Sieroszewice, 2008-07-21


 


 


 


ZP.PN. 14/08


 


 


  


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Psary – ul. Zapłocie, Gmina Sieroszewice - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


WTÓRNIK


Smółki 1A


62-840 Koźminek


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 126 749,70 zł brutto


 


 


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


    Czesław Berkowski


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 13:07:26 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.Sieroszewice, 2008-07-21


 


 


 


ZP.PN. 13/08


 


 


  


 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok – ul. Polna, Gmina Sieroszewice - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


PDI KAREX


ul. Piwonicka 12


62-800 Kalisz


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 57 493,72 zł brutto


 


 


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


    Czesław Berkowski


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 13:06:47 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.

INFORMACJA

 

 

      Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr. 223, poz. 1655) Zamawiający tj. Gmina Sieroszewice informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : „Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów w: Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2008/2009” wybrano następujące najkorzystniejsze oferty:

1)      Najkorzystniejszą ofertę na Trasach nr 1 i 3 złożyło Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, ul Batorego 35, 63-400 Ostrów Wlkp. Oferowana cena brutto za 1 km przebiegu wynosi:

·        Trasa nr 1- 3,31 zł.,

·        Trasa nr 3- 3,30 zł.

2)      Najkorzystniejszą ofertę na Trasie nr 2 złożył Pan Kawaler Augustyn, Przewóz Osób Autokarami, Rososzyca, ul. Ostrowska 17, 63-405 Sieroszewice.  Oferowana cena brutto za 1 km przebiegu wynosi:

·        Trasa nr 2- 2,81zł.

Najkorzystniejsza oferta zawiera najniższą cenę brutto za 1km przebiegu.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie ofert złożonych w przetargu wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Trasa

Oferenci

Pan Kawaler Augustyn

Przewóz Osób Autokarami

Rososzyca

Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Ostrów Wlkp.

cena brutto za 1 km w zł.

przyznana punktacja

cena brutto za 1 km w zł.

przyznana punktacja

Trasa 1

3,84

86,20

3,31

100

Trasa 2

2,81

100

3,21

87,54

Trasa 3

4,04

81,68

3,30

100

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 13:06:09 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.Sieroszewice, 2008-06-24


 


 


 


ZP.PN. 11/08


 


 


 


 


 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca – ul. Parkowa, Gmina Sieroszewice - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


WTÓRNIK


Smółki 1a


62-840 Koźminek


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 107 835,19 zł brutto


 


 


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


    Czesław Berkowski


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 13:05:13 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.Sieroszewice, 2008-06-24


 


 


 


ZP.PN. 10/08


 


 


 


 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice – ul. Nowa, Gmina Sieroszewice - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


DROMAX


Chełmce 51B


62-860 Opatówek


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 75 445,41 zł brutto


 


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


    Czesław Berkowski


 


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 13:04:19 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.Sieroszewice, 2008-06-24


 


 


 


ZP.PN. 09/08


 


 


  


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca – ul. Wąska, Gmina Sieroszewice - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


STRABAG


Ul. Nowosolska 40A


60-171 Poznań


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 51 324,84 zł brutto


 


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


    Czesław Berkowski


 


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 13:03:45 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.

Sieroszewice, 2008-06-09

 

 

 

ZP.PN. 08/08

 

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Budowa
i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieroszewice.
- wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 

Zakład P.U.H. FAGUS II

Janusz Olszanowski

Ul. Borowskiego

63 – 322 Gołuchów

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena

Cena ofertowa: 140.300,00 zł brutto

 

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice

    Czesław Berkowski

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 13:02:40 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.Sieroszewice, 2008-04-23


 


 


 


ZP.PN. 07/08


 


 


 


 


 


 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Strzyżew – ul. Strzyżówek, Gmina Sieroszewice - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


PDI KAREX


Roman Chmara


Ociąż ul. Torowa 16


63-460 Nowe Skalmierzyce


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 130.604,66 zł brutto


 


 


 


 


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


    Czesław Berkowski


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 13:01:34 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.Sieroszewice, 2008-04-23


 


 


 


ZP.PN. 06/08


 


 


 


 


 


 


 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Środkowej w Latowicach, Gmina Sieroszewice. - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


Zakład Posadzkarsko Brukarski


Andrzej Szablewski


Ul. Kaliska 38


63-460 Nowe Skalmierzyce


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 156.185,44 zł brutto


 


 


 


 


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


    Czesław Berkowski


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 12:59:46 | Data modyfikacji: 2008-10-13 14:19:24.Sieroszewice, 2008-04-23


 


 


 


ZP.PN. 04/08


 


 


 


  


 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zamość – Raduchów Etap 1, Gmina Sieroszewice - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


PDI KAREX


Roman Chmara


Ociąż ul. Torowa 16


63-460 Nowe Skalmierzyce


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 100.406,00 zł brutto


 


 


 


 


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


    Czesław Berkowski


 


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 12:58:57 | Data modyfikacji: 2008-09-02 12:59:06.Sieroszewice, 2008-04-23


 


 


 


ZP.PN. 03/08


 


 


 


 


 


 


 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów - ul. Szeroka, Gmina Sieroszewice - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


PDI KAREX


Roman Chmara


Ociąż ul. Torowa 16


63-460 Nowe Skalmierzyce


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 112.883,25 zł brutto


 


 


 


 


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


    Czesław Berkowski


 


 


 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 12:58:16 | Data modyfikacji: 2008-09-02 12:59:06.Sieroszewice, 2008-04-08


 


 


 


ZP.PN. 02/08


 


 


 


 


 


 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 


Gmina Sieroszewice informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Raduchów, Gmina Sieroszewice - wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


 


 


DROMAX – Wojciech Krymarys


Chełce 51B


62-860 Opatówek


 


Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena


Cena ofertowa: 17.421,60 zł brutto


 


 


 


 


Wójt Gminy Sieroszewice


    Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2008-09-02 12:57:40 | Data modyfikacji: 2008-09-02 12:59:06.

Zobacz:
 Rok 2009 . 
Data wprowadzenia: 2008-09-02 12:57:40
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek