Gminny Zakład Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach

Adres:
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
tel. (62) 73-96-089 wew.52

e-mail: oswiata@sieroszewice.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Dyrektor - BARBARA STASIAK 

Zakład prowadzi obsługę szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz organizuje dowożenie uczniów do szkół.

Do zadań GZEASiP należy w szczególności:

 • prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej, organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków osobowych,
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych,
 • opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji z zakresu oświaty i wychowania,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez szkoły,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych oraz remontów bieżących szkół,
 • organizowanie dowożenia dzieci do szkół, zapewnianie opieki w czasie dowozu,
 • dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

Biuro prowadzi obsługę szkół, w ramach określonych planem finansowym środków finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych szkół.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2004-09-21 10:23:32 | Data modyfikacji: 2017-05-26 07:56:46.
 Statut Gminnego Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2004-10-12 11:18:58 | Data modyfikacji: 2010-02-17 10:39:00.
Data wprowadzenia: 2004-10-12 11:18:58
Data modyfikacji: 2010-02-17 10:39:00
Autor: Dyrektor GZEASiP w Sieroszewicach
Opublikowane przez: Roman Sodolski