Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy  Sieroszewice  pełni dyżur w Urzędzie Gminy Sieroszewice  w każdy poniedziałek  w godz. od 10-tej do 15:00  w pokoju Nr  11 ( I piętro).

Rada Gminy Sieroszewice: kadencja 2014 – 2018

 

Siwak Paweł
                                                         
Przewodniczący Rady Gminy    
 Płomiński Stanisław Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji
 Jędroszka Henryk Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego  i Infrastruktury
 Biała Bernadeta Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, zastępca  Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice
 Maląg Roman Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Piaskowski Anatol Radny
 Lemiesz Teresa Radna - zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice
Kubica Bartosz Radny - zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia
 Szmaj Mirosław Radny, zstępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 
 Kowalski Jerzy  Radny, zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji
 Andrzejewski Wojciech Radny
Kasprzak Jerzy Radny
Kois - Jaźwiec Krystyna Radna
Matuszewska Małgorzata Radna
Smółka Wiesława Radna

 

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2015-07-24 11:19:18 | Data modyfikacji: 2015-07-24 11:43:04.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych.
Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 09:50:05 | Data modyfikacji: 2015-07-24 11:43:04.
Data wprowadzenia: 2004-10-07 09:50:05
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek