Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca.

Sieroszewice, 2011-03-18

 

ZP.PN.02/11

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.02/11. Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. Gmina Sieroszewice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.sieroszewice.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
ze strony internetowej urzędu -
www.bip.sieroszewice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Rososzyca przy ul. Środkowej, o wymiarach areny 28 x 44 m, o nawierzchni z trawy syntetycznej multisport lub równoważna na podbudowie z kruszyw naturalnych. Boisko ogrodzone specjalistycznym ogrodzeniem wys.4,00m z pozostałymi elementami zagospodarowania terenu w tym z parkingiem przyobiektowym na 10 miejsc postojowych. Boisko o charakterze ogólnodostępnym przeznaczone dla społeczności lokalnej miejscowości Rososzyca.

Powierzchnia ogółem terenu objęta opracowaniem w tym: 2572,00 m2

Powierzchnia boisk z nawierzchni syntetycznej 1232,00 m2

Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej wewnątrz obiektu 223,00 m2

Powierzchnia nawierzchni 10 miejsc parkingowych 125,00 m2

Powierzchnia nawierzchni chodnika i placów zew. 183,00 m2

Powierzchnia zieleni 809,00 m2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Opis

Główny przedmiot

45212221-1   

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk

#45

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

  

VI. Termin wykonania zamówienia: 2011-07-15

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie posiadania uprawnień

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie potencjału technicznego oraz osób

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-04-04 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-04-04, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 7

                    

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert

                           

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Nie dotyczy.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod Nr
:48590 -2011 w dniu 18-03-2011 na stronie BZP.

                                                                                                      

                                                                                                  Wójt Gminy Sieroszewice

 

                                                                                                         Czesław Berkowski

 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:01:34 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:02:24.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:04:14 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:02:24.
 Opis techniczny projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:05:29 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:02:24.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:06:40 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:02:24.
 Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:09:59 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:12:03 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
 Rysunek nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:17:12 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
 Rysunek nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:17:41 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
 Rysunek nr 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:19:31 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
 Rysunek nr 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:19:58 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
 Rysunek nr 5

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:20:25 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
 Rysunek nr 6

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:20:53 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
 Rysunek nr 7

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:21:22 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
 Rysunek nr 8

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:21:49 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
 Rysunek nr 9

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:22:15 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
 Rysunek nr 10

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-18 14:22:39 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

 Pytania 1 - 4 i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego na: Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-24 09:13:40 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
  Pytania 5 -6 odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego na: Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-25 14:07:35 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
 Pytania 7 - 8 i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego na: Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-29 10:06:07 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.
  Pytanie 9 i odpowiedź dotycząca postępowania przetargowego na: Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-03-30 12:54:19 | Data modyfikacji: 2011-03-18 14:14:33.

SPROSTOWANIE BŁĘDU W SIWZ


Sprostowanie błędu w SIWZ w postępowaniu przetargowym Nr  ZP.PN.02/11 dotyczącym Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej  dla celów rekreacyjnych we wsi Rososzyca.


zmienia się zapis pkt IV SIWZ


z zapisu:


 


IV. Termin wykonania  zamówienia :  Wymagany termin wykonania  zamówienia    2011 – 02 – 21


 


na zapis :


 


IV. Termin wykonania zamówienia :    Wymagany termin wykonania zamówienia        2011-07-15 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-04-01 10:12:44 | Data modyfikacji: 2011-04-01 15:09:47.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-04-04 12:47:00 | Data modyfikacji: 2011-04-01 15:09:47.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-04-27 13:17:22 | Data modyfikacji: 2011-04-01 15:09:47.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 Informacja o unieważnieniu przetargu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-04 11:29:06 | Data modyfikacji: 2011-04-01 15:09:47.
Data wprowadzenia: 2011-05-04 11:29:06
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski