Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca.

Sieroszewice, 2011-05-16

 

ZP.PN.08/11

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.08/11. Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. Gmina Sieroszewice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.sieroszewice.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
ze strony internetowej urzędu -
www.bip.sieroszewice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego

o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach areny 28 x 44 m, wraz

z ogrodzeniem i wyposażeniem w urządzenia sportowe oraz pozostałe

elementy małej architektury.

1

Wymiary areny boiska

28,00 x 44,00m

2

Powierzchni zabudowy

2572,00mm

3

Powierzchnia areny boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej multisport o wys. Min 15mm

1232,00m2

4

Powierzchnia opaski i chodnika z kostki brukowej betonowej wew. Obiektu

223,00m2

5

Długość ogrodzenia boiska o wys. Min. 4,00m

- bramy wjazdowe 250x300 cm

- furtka wejściowa

152,14m

1szt.

2szt.

6

Wyposażenie boiska

- bramki do piłki ręcznej 3,00 x 2,00m

-stojaki z tablicą i obręczami do kosza

- słupki z siatką do siatkówki

- słupki z siatką do tenisa ziemnego

 

2 szt.

4szt.

1 kpl.

1 kpl.

 

1.  Zakres robót w szczególności obejmuje:

1.1 Roboty ziemne

· zdjęcie humusu;

· korytowanie;

· warstwa wyrównująca;

1.2 Podbudowę i nawierzchnię boiska

· warstwę odsączającą z piasku;

· podbudowę z kruszywa kamiennego ( 3- warstwową);

· nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej.

1.3  Ogrodzenie boiska z bramą wjazdową i furtkami przy wejściach na boisko.

1.4 Opaskę i chodniki boiska

· podbudowę;

· nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.

1.5  Odwodnienie boiska

1.6 Montaż elementów wyposażenia boiska

· bramki boiska do piłki ręcznej;

· stojaki z tablicami do koszykówki;

· słupki z siatką do siatkówki.

· słupki z siatką do tenisa ziemnego.

1.7 Chodniki i parking przyobiektowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Opis

Główny przedmiot

45212221-1   

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk

#45

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

  

VI. Termin wykonania zamówienia: 2011-08-31

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie posiadania uprawnień

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie potencjału technicznego oraz osób

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-06-01 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-06-01, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 7

                    

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Nie dotyczy.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod Nr
: 115546-2011 w dniu 16-05-2011 na stronie BZP.

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Sieroszewice

 

                                                                                                         Czesław Berkowski

 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 14:50:55.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 14:53:18.
 Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 14:54:28.
 Strona tytułowa Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 14:55:25.
 Zestawienie do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 14:56:40.
 Cześć ogólna Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 14:57:40.
 Roboty ziemne i podbudowa pod nawierzchnię

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:00:53.
 Nawierzchnia z kostki betonowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:02:20.
 Nawierzchnia boiska

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:02:55.
 Ogrodzenie bioska

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:03:28.
 Wyposażenie boiska

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:04:04.
 Drenaż odwadniający boiska

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:04:44.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:05:20.
 Opis techniczny do projektu budowlano - wykonawczego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:06:45.
 Rysunek nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:07:45.
 Rysunek nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:08:11.
 Rysunek nr 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:09:10.
 Rysunek nr 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:09:36.
 Rysunek nr 5

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:12:04.
 Rysunek nr 6

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:13:27.
 Rysunek nr 7

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:19:02.
 Rysunek nr 8

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:19:28.
 Rysunek nr 9

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:19:57.
 Rysunek nr 10

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-16 15:21:23.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

 Pytania 1 - 6 i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego na: Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-05-26 10:53:56.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-06-01 12:46:18 | Data modyfikacji: 2011-06-01 13:29:13.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-06-06 09:40:49 | Data modyfikacji: 2011-06-01 13:29:13.
Data wprowadzenia: 2011-06-06 09:40:49
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski