Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Strażacka

Sieroszewice, 2011-09-09

 

ZP.PN.19/11

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.19/11. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Strażacka – etap I

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. Gmina Sieroszewice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: color=#0000ff>sieroszewice@sieroszewice.pl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: blue; FONT-SIZE: 11pt">

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.sieroszewice.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
ze strony internetowej urzędu -
www.bip.sieroszewice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Strażackiej w

Sieroszewicach. Długość projektowanej przebudowy wynosi 470m. Przebudowa

podzielona jest na cztery etapy.

2.1 ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

ETAP I

- roboty pomiarowe,

- przebudowa – regulacja pionowa zaworów wodociągowych,

- roboty rozbiórkowe krawężników i nawierzchni,

- przedłużenie ist. przepustu z wykonaniem ścianki czołowej i oczyszczeniem z namułu

- roboty ziemne pod poszerzenie jezdni, rozjazdy i odwodnienie drogi,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- ułożenie krawężników na ławie betonowej z oporem,

- wykonanie ścieku przykrawęznikowego z kostki betonowej,

- wykonanie konstrukcji jezdni na poszerzeniu i rozjazdach,

- wykonanie zatoki autobusowej,

- wykonanie poboczy,

- ustawienie oznakowania pionowego.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Opis

Główny przedmiot

45233226-9   

Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

#45

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

  

VI. Termin wykonania zamówienia: 2011-11-15

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   Posiadania uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.    Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponownia potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.    Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.    Nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie
art. 24 ust.1 prawa zamówień publicznych.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-09-28 do godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-09-28, o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 7

                    

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert

                           

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Nie dotyczy.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod Nr
281318-2011 w dniu 09-09-2011 na stronie BZP.

 

 

_________________

Kierownik Zamawiającego

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2011-09-09 12:18:44 | Data modyfikacji: 2011-09-09 13:18:27.
 Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2011-09-09 12:20:09 | Data modyfikacji: 2011-09-12 11:06:34.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2011-09-09 12:20:35 | Data modyfikacji: 2011-09-12 11:25:07.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2011-09-09 12:21:15 | Data modyfikacji: 2011-09-12 11:25:27.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2011-09-09 12:21:46 | Data modyfikacji: 2011-09-12 11:25:27.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo - Podatkowy | Data wprowadzenia: 2011-09-09 12:23:05 | Data modyfikacji: 2011-09-12 11:26:41.
 Załączniki do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2011-09-09 12:24:19 | Data modyfikacji: 2011-09-12 11:26:41.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2011-09-29 14:42:25 | Data modyfikacji: 2011-09-12 11:26:41.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju -Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2011-10-04 13:35:27 | Data modyfikacji: 2011-10-04 13:49:57.
Data wprowadzenia: 2011-10-04 13:35:27
Data modyfikacji: 2011-10-04 13:49:57
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju -Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski