Usługa edukacyjna w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

Znak sprawy: ZP.PN.1/11


        Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
 art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.

 


1.Zamawiający:
a/ pełna nazwa zamawiającego: Gminny Zakład Ekonomiczno- Administracyjny Szkół
 i Przedszkoli w Sieroszewicach
b/ REGON:
251470292
c/ kod, miejscowość, województwo, powiat: 63-405 Sieroszewice, woj. wielkopolskie,
pow. ostrowski.
d/ ulica, numer domu, numer lokalu: Ostrowska 65.
e/ numer telefonu   62/7396076, fax:  62/7396456

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.bip.sieroszewice.pl
4.SIWZ można odebrać również osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu:22, cena formularza: nieodpłatnie.
5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: Usługę edukacyjną w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dopuszcza się możliwość  złożenia ofert częściowych- 20 części.
6.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
7.Termin wykonania zamówienia: od 1 października 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
8.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.,Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto za 1 godzinę zajęć - 100 %.
11.Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, pokój nr 22, do 20.09.2011r., do godziny 10.00.

12.Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Nie dopuszcza się zawarcia umowy ramowej.

14. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Nie dopuszcza się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
16.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a/ imię i nazwisko: Daria Olek
b/ telefon: 062/ 7396076 wew. 352
c/ numer lokalu: 22
d/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 730 – 1530.

 


Sieroszewice, dn. 12.09.2011r.

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2011-09-12 10:59:22.
 Dokumentacja przetargowa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: GZEASiP w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2011-09-12 11:00:44.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2011-09-28 14:58:18 | Data modyfikacji: 2011-09-28 14:59:31.
Data wprowadzenia: 2011-09-28 14:58:18
Data modyfikacji: 2011-09-28 14:59:31
Opublikowane przez: Roman Sodolski