Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lud

Znak sprawy: ZP.PN.3/11


        Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
 art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.


1.Zamawiający:
a/ pełna nazwa zamawiającego: Gminny Zakład Ekonomiczno- Administracyjny Szkół
 i Przedszkoli w Sieroszewicach
b/ REGON:
251470292
c/ kod, miejscowość, województwo, powiat: 63-405 Sieroszewice, woj. wielkopolskie,
pow. ostrowski.
d/ ulica, numer domu, numer lokalu: Ostrowska 65.
e/ numer telefonu   62/7396076, fax:  62/7396456

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.bip.sieroszewice.pl
4.SIWZ można odebrać również osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu:22, cena formularza: nieodpłatnie.
5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę pomocy dydaktycznych
i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dopuszcza się możliwość  złożenia ofert częściowych- 2 części.
6.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
7.Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.
8.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.,Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto za poszczególne części zamówienia

     - 100 %.
11.Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, pokój nr 22, do 21.10.2011r., do godziny 10.00.

12.Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Nie dopuszcza się zawarcia umowy ramowej.

14. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Nie dopuszcza się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
16.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a/ imię i nazwisko: Daria Olek
b/ telefon: 062/ 7396076 wew. 352
c/ numer lokalu: 22
d/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 730 – 1530.

 


Sieroszewice, dn. 13.10.2011r.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2011-10-13 14:37:10.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2011-10-13 14:39:54 | Data modyfikacji: 2011-10-13 14:40:23.
 Załącznik Nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2011-10-13 14:41:03 | Data modyfikacji: 2011-10-13 14:40:23.
 Załącznik Nr 3 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2011-10-13 14:41:36 | Data modyfikacji: 2011-10-13 14:41:58.

"W związku z awarią serwerów na którym funkcjonuje BIP i utrata danych zamieszczanych pomiędzy 13 października a 23 listopada br. zamiszcza się duplikat informacji zamieszczonych"

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-01-02 14:14:35 | Data modyfikacji: 2011-10-13 14:41:58.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-01-02 14:15:50 | Data modyfikacji: 2011-10-13 14:41:58.
Data wprowadzenia: 2012-01-02 14:15:50
Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek
Opublikowane przez: Roman Sodolski