„Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice”

"W związku z awarią serwerów na którym funkcjonuje BIP i utrata danych zamieszczanych pomiędzy 13 października a 23 listopada br. zamiszcza się duplikat dokumentacji przetargowej przetargu ogłoszonego w dniu 14 października 2011 r.

ZP.PN.21/11                                                                              Sieroszewice, 2011-10-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.21/11. Nazwa zadania: „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice”

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. Gmina Sieroszewice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.sieroszewice.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
ze strony internetowej urzędu -
www.bip.sieroszewice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

I.             Przedmiot zamówienia (CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne)

1.       Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, polegający na wymianie posadzek, drzwi wewnętrznych, armatury elektrycznej, malowanie ścian i sufitów oraz wykonaniu okładzin ściennych.

2.       Zamawiający opisał przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą opisu robót, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 7).

UWAGA!

Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, a ich wypełnienie służy podziałowi ceny ofertowej przy rozliczaniu wykonanych robót fakturami częściowymi.

Oferent jest zobowiązany dokonania wizji lokalnej w obiekcie oraz dokonania niezbędnej inwentaryzacji przed złożeniem oferty.

3.       Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji (załącznik nr 7). Jeżeli w dokumentacji zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z zmianami) pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Jeżeli wprowadzenia zmian będzie wymagało zmiany dokumentacji, to wszelkie opracowania, uzgodnienia i koszty obciążają wykonawcę. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmian harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia i jego terminu zakończenia.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

1.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.       Zamawiający nie przewiduje zawierania umów ramowych.

4.       Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.                 

   

VI. Termin wykonania zamówienia: 2012-04-15

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

1.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonawca:

-          wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia, roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie minimum trzech budynków, o wartości nie mniejszej niż 350.000 zł netto każda (należy wykazać roboty rozpoczęte nie wcześniej niż 5 lat temu, licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania i które zostały zakończone),

-          dysponuje osobami, które: należą do Izby Inżynierów Budownictwa oraz legitymują się następującymi uprawnieniami budowlanymi:

§  kierownik budowy (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiednimi umożliwiającymi realizacje przedmiotowego zadania),

§  kierownik robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej, odpowiednimi umożliwiającymi realizacje przedmiotowego zadania),

§  kierownik robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektroenergetycznej, odpowiednimi umożliwiającymi realizacje przedmiotowego zadania).

3.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

-          posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej 300.000 zł,

-          jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej)
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
nie mniejszą niż 500.000 zł (OC kontraktowa) i nie mniejszą niż 500.000 zł (OC deliktowa),

4.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

oraz

5.       akceptują wzór umowy (załącznik nr 8),

6.       udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

Powyższa gwarancja nie dotyczy urządzeń, na które obowiązują gwarancje fabryczne producentów.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymienionych w punktach 1 - 6 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów

 

 VIII. Informacja na temat wadium:

1.       Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ) w jednej lub w kilku następujących formach:

-          w pieniądzu – wpłata przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

v  posiadacz rachunku : Gmina Sieroszewice.

v  numer rachunku:  59 8431 0008 0100 0130 2000 0003

v  tytuł wpłaty: „Remont pomieszczeń Urzędu Gminy”

-          w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

-          w gwarancjach bankowych,

-          w gwarancjach ubezpieczeniowych,

-          w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami).

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument w oryginale stanowiący formę zabezpieczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne nieodwołalne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty z tytułu wadium, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

2.       Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

3.       Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty dopuszczalną formą wadium, zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta odrzucona.

4.       Zamawiający zatrzymuje wadium, wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

-          odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

-          nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

-          zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

5.       Zamawiający zwraca wadium:

-          niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lun unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

-          niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli wykonawca ten wniósł zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy.

6.       Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

1.       Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto w jednej lub kilku następujących formach:

-      w pieniądzu – wpłata przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
59 8431 0008 0100 0130 2000 0003

-      w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

-      w gwarancjach bankowych,

-      w gwarancjach ubezpieczeniowych,

-      w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami).

2.       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy.

3.       Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. IX ppkt1. SIWZ.

4.       Zamawiający zwróci wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wg następujących zasad:

-      70% kwoty, o której mowa w pkt. IX ppkt. 1 SIWZ – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania je za należycie wykonane,

-          30% kwoty, o której mowa w pkt. IX ppkt. 1 SIWZ – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

 IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-11-04 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-11-04, o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 7

                    

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Nie dotyczy.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod Nr
335854-2011 w dniu 14-10-2011 na stronie BZP.

                                                               Wójt Gminy Sieroszewice

                                                                                                   Czesław Berkowski

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-01-16 13:30:10 | Data modyfikacji: 2012-01-16 13:40:18.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-01-16 13:42:14 | Data modyfikacji: 2012-01-16 13:40:18.
 Opis robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-01-16 13:43:27 | Data modyfikacji: 2012-01-16 13:47:43.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-01-16 13:44:12 | Data modyfikacji: 2012-01-16 13:53:17.
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-01-16 13:45:19 | Data modyfikacji: 2012-01-16 13:53:17.
 Projekt umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-01-16 13:45:58 | Data modyfikacji: 2012-01-16 13:53:17.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

 Pytania 1 - 2 i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego na: „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice”

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-01-16 13:58:18 | Data modyfikacji: 2012-01-16 13:53:17.
 Pytania 1 - 4 odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego na: „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice”

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-01-16 14:00:15 | Data modyfikacji: 2012-01-16 13:53:17.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-01-16 14:01:42 | Data modyfikacji: 2012-01-16 13:53:17.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-01-16 14:39:05 | Data modyfikacji: 2012-01-16 13:53:17.
Data wprowadzenia: 2012-01-16 14:39:05
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski