Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów - etap I

Sieroszewice, 2012-07-23

 

ZP.PN.11/12

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.11/12. Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów - etap I

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. Gmina Sieroszewice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.sieroszewice.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
ze strony internetowej urzędu -
www.bip.sieroszewice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Masanów o wymiarach areny 19,10 x 32,10 m, o nawierzchni z trawy syntetycznej multisport na podbudowie z kruszyw naturalnych wraz z ogrodzeniem przeznaczonym dla boisk sportowych o wys.4,00 m oraz pozostałymi elementami zagospodarowania terenu w tym: ciągu chodnikowego i ławek młodzieżowych. Boisko o charakterze ogólnodostępnym przeznaczone jest dla młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej miejscowości Masanów.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Opis

Główny przedmiot

45212221-1   

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk

#45

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

  

VI. Termin wykonania zamówienia: 2012-10-31

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   Posiadania uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.    Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponownia potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.    Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.    Nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie
art. 24 ust.1 prawa zamówień publicznych.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-08-13 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-08-13, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, biuro nr 20

                    

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert

                           

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Nie dotyczy.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod Nr
265590-2012 w dniu 23-07-2012 na stronie BZP.

 

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Sieroszewice

                                                                                                       Czesław Berkowski

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 14:42:05 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:46:54.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 14:44:06 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:47:29.
 Opis projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 14:44:48 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:47:29.
 Przedmiar robót - etap I

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 14:45:53 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:47:29.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 14:46:49 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:47:29.
 Załączniki do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 14:47:32 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:52:38.

RYSUNKI

 Rysunek nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 14:50:34 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:52:38.
 Rysunek nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 14:51:44 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:52:38.
 Rysunek nr 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 14:52:09 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:52:38.
 Rysunek nr 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 14:52:33 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:52:38.
 Rysunek nr 5

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 14:52:58 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:52:38.
 Rysunek nr 6

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 14:53:31 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:52:38.
 Rysunek nr 7

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-07-23 14:53:56 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:52:38.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego na: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów - etap I

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-08 09:06:00 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:52:38.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 Informacja o unieważnieniu przetargu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 10:33:41 | Data modyfikacji: 2012-07-24 07:52:38.
Data wprowadzenia: 2012-08-17 10:33:41
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski