Prace Rady

Prace Rady

Sesje rady gminy są zwoływane przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z ustalonym planem pracy rady gminy. Sesja może zostać zwołana również na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady. Razem z zawiadomieniem o zwołaniu sesji radni otrzymują porządek obrad wraz z projektami uchwał. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. Przewodniczący rady gminy zawiadamia sołtysów, na takich samych zasadach jak radnych, o sesji rady gminy. Sołtysi uczestniczą w sesjach bez prawa głosowania.


Z przebiegu sesji rady gminy sporządza się protokół. Do sporządzonego protokołu radni mogą wnosić poprawki i uzupełnienia. Protokół poprzedniej sesji rady gminy jest przyjmowany na następnej sesji.

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-09-15 08:30:20.

Zobacz:
 Protokoły z prac Komisji .  Protokoły z posiedzeń Sesji . 
Data wprowadzenia: 2004-09-15 08:30:20
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
Kierownik Jednostki
Czesław Berkowski
Kontakt:
Tel: (+48 62) 73-96-076
Fax: (+48 62) 73-96-456
e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl