Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie, Zamościu i Rososzycy oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2013/2014

Znak sprawy: ZP.PN.12/13

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
 art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.


1.Zamawiający:
a/ pełna nazwa zamawiającego: Gmina Sieroszewice.

b/ REGON: 000546259.

c/ kod, miejscowość, województwo, powiat: 63-405 Sieroszewice, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski.

d/ ulica, numer domu, numer lokalu: Ostrowska 65.

e/ numer telefonu   62/7396076, fax:  62/7396456

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.bip.sieroszewice.pl
4.SIWZ można odebrać również osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 22, cena formularza:  

    nieodpłatnie.

5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej
   w Masanowie,  Zamościu i Rososzycy oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi
   w roku szkolnym 2013/2014.

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 4.

6.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

7.Termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2013/2014 tj. od 02.09.2013r. do 27.06.2014r.

8.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.
    1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.,Nr 113, poz.    

    759 ze zm.) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto za 1 km przebiegu - 100 %.

11.Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, sekretariat, do 15.07.2013r.,
     do godziny 10:00.

12.Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Nie dopuszcza się zawarcia umowy ramowej.

14. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Nie dopuszcza się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

     67 ust.1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

a/ imię i nazwisko: Barbara Stasiak

b/ telefon: 062/ 7396076 wew. 349

c/ numer lokalu: 19

d/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 730 – 1530.

Sieroszewice, dn. 05.07.2013r.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2013-07-05 13:58:58 | Data modyfikacji: 2013-07-05 13:59:47.DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:00:48 | Data modyfikacji: 2013-07-05 14:01:01. Załącznik nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:09:57 | Data modyfikacji: 2013-07-05 14:11:51. Załącznik nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:10:53 | Data modyfikacji: 2013-07-05 14:11:59. Załącznik nr 3 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:23:17 | Data modyfikacji: 2013-07-05 14:23:23. Załącznik nr 4 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:23:59 | Data modyfikacji: 2013-07-05 14:24:12. Załącznik nr 5 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:24:41 | Data modyfikacji: 2013-07-05 14:24:53. Załącznik nr 6 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:25:21 | Data modyfikacji: 2013-07-05 14:25:33.INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-07-15 14:04:56 | Data modyfikacji: 2013-07-05 14:25:33.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-07-16 15:05:57 | Data modyfikacji: 2013-07-05 14:25:33.
Data wprowadzenia: 2013-07-16 15:05:57
Opublikowane przez: Roman Sodolski