Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gmina Sieroszewice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Gminy Sieroszewice.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2023-05-30.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-18.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-01-15.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Marzena Sztukowska, marzenasztukowska@sieroszewice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 739 60 76 wew 326. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Sztukowska 
 • E-mail: marzenasztukowska@sieroszewice.pl
 • Telefon: 62 739 60 76 wew. 326

Każdy ma prawo

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu 
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie 

Żądanie musi zawierać 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej 
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni, jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Sieroszewice 
 • Adres: ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice 
 • E-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl
 • Telefon: 62 739 60 76

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

63-405 Sieroszewice, Ostrowska 65
Tel.: +48627396076
E-mail:
Strona internetowa: www.sieroszewice.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Sieroszewice znajduje się w  Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65. Do budynku można skorzystać z trzech wejść - w tym jedno główne ( czynne) na parterze:

 • wejście wyposażone jest w standardowe drzwi, nieoznakowane, nieautomatyczne, oświetlone, przy drzwiach znajduje się domofon z sygnalizacją dźwiękową,
 • budynek nie jest oznakowany za pomocą piktogramów, 
 • nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona i pozbawiona przeszkód, wycieraczki znajdują się na jednym poziomie z chodnikiem, 
 • budynek składa się z parteru oraz dwóch pięter, 
 • do wejścia głównego na parterze prowadzą schody, brak podjazdu,
 • podnośnik dla osób niepełnosprawnych przy wejściu bocznym
 • na piętra prowadzą schody, schody są proste i posiadają takie sam kształt i wysokość, nie ma wyróżnienia początku i końca biegu schodów, schody wyposażone są w poręcze ( brak oznaczenia pięter na poręczach w alfabecie Braille'a), brak oznaczeń fakturowych przed schodami - w trakcie realizacji 
 • budynek nie posiada windy umożliwiającej wjazd na wszystkie poziomy 
 • wielkość, wyposażenia i aranżacja większości pomieszczeń nie umożliwia poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich, 
 • pomieszczenia nie pozwalają na regulowanie natężenia światła,
 • budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze znajduje się tablica informacyjna (brak możliwości dotykowej i pismem Braille’a)
 • sekretariat zlokalizowany jest na piętrze, z obniżoną ladą
 • na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesanta
 • przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe,
 • przy wejściu głównym wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • na teren budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • budynek nie posiada świetlnego i dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego,
 • w budynku oznakowano drogi ewakuacji (brak w systemie Braille’a i piktogramów),

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W budynku Urzędu Gminy istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.