Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesje

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 11 lipca 2024 roku o godz. 9:00 odbędzie się V Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III i IV Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany chwały budżetowej na 2024 rok
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice

/-/Renata Koziołek

 

 

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 14:00 odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2023.
 8. Debata dotycząca Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2023 wraz
  z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.
 11. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
  o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami
 12. Zapoznanie z opinią Komisji w zakresie działania Rady dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2023 rok.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 14. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sieroszewice za 2023 rok oraz uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice.
 15. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2023 rok.
 16. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją o stanie mienia komunalnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2023 rok.
 19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
 • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
 • uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,
 • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Renata Koziołek

 

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

INFORMACJA

 

Przewodniczący Komisji w zakresie działania Rady informuje, że w dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 27 maja 2024 roku.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2023.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2023.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2023,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2023 rok,
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami: Brudzew, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminą i Miastem Stawiszyn,Gminą i Miastem Tuliszków a Gminą Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w ramach działania dotyczącego zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe polegającej na wspólnej realizacji zadania pn.
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,
  • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Przemysław Wilgocki

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 12 czerwca 2024 roku o godz. 9:00 odbędzie się III Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami: Brudzew, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminą i Miastem Stawiszyn,Gminą i Miastem Tuliszków a Gminą Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w ramach działania dotyczącego zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe polegającej na wspólnej realizacji zadania pn.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Renata Koziołek

 

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 27 maja 2024 roku o godz. 15:00 odbędzie się II Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032,
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,
 • określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 • wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach gminnych Gminy Sieroszewice,
 • określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieroszewice,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia przez Gminę Ostrów Wielkopolski Gminie Sieroszewice zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Grabów nad Prosną w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną Gminie Sieroszewice zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za 2023 rok wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Renata Koziołek

 

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice informuje, że w dniu 27 maja 2024 roku o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032,
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice,
 • określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 • wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach gminnych Gminy Sieroszewice,
 • określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieroszewice,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia przez Gminę Ostrów Wielkopolski Gminie Sieroszewice zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Grabów nad Prosną w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną Gminie Sieroszewice zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za 2023 rok wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
 2. Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie posiedzenia komisji.

                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy Sieroszewice

/-/Renata Koziołek

 

PDFP O S T A N O W I E N I E NR 698/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sieroszewice (497,25KB)
 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 19 kwietnia 2024 roku o godz. 13:00 odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r. na zadanie pod nazwą: „Remont drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew”.
 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2023:
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.
 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2023.
 3. Przyjęcie sprawozdania z oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Sieroszewicach za 2023 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedź na interpelacje złożone na LIV Sesji Rady Gminy.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 19 kwietnia 2024 roku o godz. 11:45w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z 2024 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r. na zadanie pod nazwą: „Remont drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew”.
 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2023:
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.
 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2023.
 3. Przyjęcie sprawozdania z oceny stanu bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Sieroszewicach za 2023 rok.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Stanisław Płomiński

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 25 marca 2024 roku o godz. 13:00 odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2024 roku”,
 • ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Sieroszewice,
 • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Sieroszewice.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedź na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 25 marca 2024 roku o godz. 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z 2024 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2024 roku”,
 • ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Sieroszewice,
 • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Sieroszewice.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Stanisław Płomiński

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 30 stycznia 2024 roku o godz. 13:00 odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032,
 • ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2024 roku”
 • udzielenia dotacjina prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach.
 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2023 rok.
 2. Przedstawienie planu pracy Komisji w zakresie działania Rady na 2024 rok.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 30 stycznia 2024 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z 2023 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032,
 • ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2024 roku”
 • udzielenia dotacjina prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach.
 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2023 rok.
 2. Przedstawienie planu pracy Komisji w zakresie działania Rady na 2024 rok.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Stanisław Płomiński

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 22 grudnia  2023 roku o godz. 11:00 odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Sieroszewice w Gminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonym przez Miasto i Gminę Ostrzeszów,
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032,
 • uchwały budżetowej na rok 2024.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 19 grudnia 2023 roku o godz. 10:00 w sali wiejskiej w Westrzy odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z 2023 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 •  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Sieroszewice w Gminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonym przez Miasto i Gminę Ostrzeszów,
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032,
 • uchwały budżetowej na rok 2024.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Stanisław Płomiński

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 4 grudnia  2023 roku o godz. 15:00 odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przez Gminę Sieroszewice z Gminami: Rzgów, Łęka Opatowska, Kraszewice, Stawiszyn i Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w ramach działania dotyczącego zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe polegającej na wspólnej realizacji zadania pn. Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Rzgów, Sieroszewice oraz Stawiszyn odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieroszewice,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach.
 1. Apel w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 4 grudnia 2023 roku o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z 2023 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przez Gminę Sieroszewice z Gminami: Rzgów, Łęka Opatowska, Kraszewice, Stawiszyn i Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w ramach działania dotyczącego zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe polegającej na wspólnej realizacji zadania pn. Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Rzgów, Sieroszewice oraz Stawiszyn odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieroszewice,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach.
 1. Apel w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Stanisław Płomiński

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 2 listopada  2023 roku o godz. 14:00 odbędzie się L Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przez Gminę Sieroszewice z Gminami: Rzgów, Łęka Opatowska, Kraszewicei Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w ramach działania dotyczącego zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe polegającej na wspólnej realizacji zadania pn. Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Rzgów oraz Sieroszewice odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 2 listopada 2023 roku o godz. 13:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z 2023 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przez Gminę Sieroszewice z Gminami: Rzgów, Łęka Opatowska, Kraszewicei Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w ramach działania dotyczącego zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe polegającej na wspólnej realizacji zadania pn. Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Rzgów oraz Sieroszewice odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Stanisław Płomiński

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 20 października  2023 roku o godz. 13:00 odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie informacji Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok,
 • przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,
 • organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sieroszewice,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice, jako organizatora publicznego transport zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze gminnej Gminy Sieroszewice,
 • wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej Powiatu Ostrowskiego,
 • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2024 r.,
 • dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
 • wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2024 – 2027.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 19 października 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie „Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Spółka z o.o. w Jarocinie; Witaszyczki ul. im. Mariusza Małynicza 1”. odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z 2023 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok,
 • przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,

 • organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sieroszewice,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice, jako organizatora publicznego transport zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze gminnej Gminy Sieroszewice,
 • wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej Powiatu Ostrowskiego,
 • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2024 r.,
 • dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
 • wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2024 – 2027.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Stanisław Płomiński

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 19 września  2023 roku o godz. 13:00 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r. na zadanie pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km”,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2023 r.,
 • określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 • ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2024 – 2027,
 • nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedź na interpelację z poprzedniej sesji.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 19 września 2023 roku o godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z 2023 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r. na zadanie pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km”,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2023 r.,
 • określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
 • ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2024 – 2027,
 • nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sieroszewice.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Stanisław Płomiński

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku o godz. 13:00 odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice,
 • upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
 • zmieniająca uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Sieroszewice,
 • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Ołobok,
 • nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ołobok.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedź na interpelację.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku o godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z 2023 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice,
  • upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032,
  • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
  • zmieniająca uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Sieroszewice,
  • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Ołobok,
  • nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ołobok.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Stanisław Płomiński

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice zawiadamia Zasłużonych dla Gminy Sieroszewice oraz Mieszkańców Gminy, że w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2022.
 8. Debata dotycząca Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2022 wraz
  z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.
 11. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
  o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 12. Zapoznanie z opinią Komisji w zakresie działania Rady dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 14. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sieroszewice za 2022 rok oraz uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice.
 15. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2022 rok.
 16. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją o stanie mienia komunalnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2022 rok.
 19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 • powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieroszewice,
 • przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2023

    20. Interpelacje i zapytania radnych.
    21. Wolne wnioski i informacje.
    22. Zamkniecie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Sieroszewice

/-/ Rafał Bartnik

 

transmisja on-line za pośrednictwem strony internetowej https://transmisjaobrad.info.

 

 

 

 

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbędzie się posiedzenie Komisji w zakresie działania Rady z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z Komisji w zakresie działania Rady z dnia 24 maja 2023 roku.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2022.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2022.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  • udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2022,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2022 rok,
  • zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
  • powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieroszewice,
  • przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2023.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamkniecie posiedzenia komisji

Przewodniczący Komisji
w zakresie działania Rady

/-/Stanisław Płomiński