Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał

SESJA V

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok (1,10MB)
 

SESJA IV

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania (299,07KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 (2,80MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2023 rok (268,13KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2023 rok (258,44KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej za 2024 rok (1,32MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkłach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice (354,87KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (406,56KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. (1,09MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032 (1,28MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pt. "Wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kompetencji przez uczniów z 7 Gmin Powiatu ostrowskiego" (277,14KB)
PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sieroszewice. (630,85KB)
PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (374,41KB)
PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. (359,89KB)
 

SESJA III

PDFProjekt uchwały wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami: Brudzew, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminą i Miastem Stawiszyn,Gminą i Miastem Tuliszków a Gminą Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w ramach działania dotyczącego zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe polegającej na wspólnej realizacji zadania pn. (544,24KB)
 

SESJA II

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok (2,24MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032 (1,07MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice (406,98KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sieroszewice (1,03MB)
PDFProjekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (466,32KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach gminnych Gminy Sieroszewice (2,58MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieroszewice (916,20KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia przez Gminę Ostrów Wielkopolski Gminie Sieroszewice zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego (426,13KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Grabów nad Prosną w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminie Grabów nad Prosną Gminie Sieroszewice zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego (428,69KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Grabów nad Prosną w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminie Grabów nad Prosną Gminie Sieroszewice zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego - aktualizacja (233,61KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej (333,59KB)
 

SESJA I

PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice (121,58KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sieroszewice (121,99KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego (124,22KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego (125,52KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji w zakresie działania Rady i ustalenia jej składu osobowego (124,24KB)
 

SESJA LV

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 (890,39KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r. na zadanie pod nazwą: „Remont drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew” (141,13KB)
 

SESJA LIV

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 (3,06MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 - aktualizacja (3,48MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032 (1,23MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024-2032 - aktualizacja (1,23MB)
PDFProjekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2024 roku” (107,17KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Sieroszewice (117,25KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Sieroszewice (126,89KB)

SESJA LIII

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok (3,61MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok - aktualizacja (5,68MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024 - 2032 (3,74MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024 - 2032 - aktualizacja (3,73MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (136,38KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach (106,18KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2024 roku” (163,26KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (108,39KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok (120,63KB)
PDFPlan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok (202,35KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach (122,01KB)

SESJA LII

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (3,51MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok - aktualizacja (1,75MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok - aktualizacja (1,91MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Sieroszewice w Gminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt prowadzonym przez Miasto i Gminę Ostrzeszów (104,09KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2024 - 2032 (3,68MB)
PDFZarządzenie Nr 108.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2024 (3,16MB)

SESJA LI

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (2,31MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032 (1,36MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (127,15KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami: Brudzew, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą i Miastem Tuliszków a Gminą Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w ramach działania dotyczącego zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe polegającej na wspólnej realizacji zadania pn. Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych (118,37KB)
PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieroszewice (101,57KB)
PDFWykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieroszewice, udostępnionych operatorom i przewoźnikom (94,82KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach (121,77KB)
PDFProjekt apelu w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (106,25KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice (150,13KB)

SESJA L

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 (2,04MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032 (1,26MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok (138,74KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przez Gminę Sieroszewice z Gminami: Rzgów, Łęka Opatowska, Kraszewice i Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w ramach działania dotyczącego zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe polegającej na wspólnej realizacji zadania pn. Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Rzgów oraz Sieroszewice odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych (112,39KB)

SESJA XLIX

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (7,35MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032 (4,22MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (134,99KB)
PDFProjekt w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (199,98KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sieroszewice (121,36KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (126,26KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze gminnej Gminy Sieroszewice (121,65KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej Powiatu Ostrowskiego (119,93KB)
PDFuzasadnienie (105,56KB) 
PDFProjekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (113,86KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2024 r (145,06KB)
PDFw sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków (122,69KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2024 – 2027 (144,13KB)

SESJA XLVIII

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 (7,63MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej - aktualizacja (3,26MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 (262,15KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 - aktualizacja (4,40MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2024 r. na zadanie pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km” (146,83KB)
PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2023 r. (120,37KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (193,04KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2024 – 2027 (167,24KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice” (108,88KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (113,47KB)
PDFzałącznik do uchwały - mapka (848,59KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rososzyca (97,92KB)
PDFzałącznik do uchwały - mapka (536,06KB)

SESJA XLVII

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice (133,11KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (141,44KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice (118,55KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok (5,02MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-2032 (4,51MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (127,24KB)
PDFProjekt uchwały zmieniająca uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Sieroszewice (138,65KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (109,93KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ołobok (100,96KB)
PDFZałącznik - mapka (1,11MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ołobok (103,61KB)
PDFZałącznik - mapka (1,10MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Ostrowskiego (233,29KB)

SESJA XLVI

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 (1,29MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok - aktualizacja (1,47MB)
PDFProjekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników (103,35KB)
PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieroszewice (136,67KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2023 (220,17KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice (131,53KB)
PDFZałącznik nr 1 - wniosek demontaż (127,00KB)
PDFZałącznik nr 2 - wniosek zabranie (160,62KB)
PDFZałącznik nr 3 - oświadczenie tytuł prawny (104,86KB)
PDFZałącznik nr 4 - protokół odbioru (90,83KB)
PDFZałącznik nr 5 - oświadczenie de minimis (228,62KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania (123,49KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2022 rok (100,85KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2022 rok (101,20KB)