Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice na rok 2023

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/381/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice" na rok 2023 (Dz.Urz.Woj.Wlkp.z 2023 poz. 6493) ogłasza się nabór wniosków na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2023. Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice od 24 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. w godzinach urzędowania. Zgłoszenia złożone w Urzędzie Gminy Sieroszewice będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Sfinansowanie działania obejmującego łącznie demontaż lub usuwanie, transport i unieszkodliwienie ustala się w wysokości 100% całkowitych kosztów tego działania. Górny limit dofinansowania wynosi 5.000,00 zł dla jednej nieruchomości.

Zastrzega się możliwość negatywnego rozpatrzenia zgłoszeń w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest.

Do korzystania ze środków finansowych zgromadzonych na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty:

  1. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
  2. wspólnoty mieszkaniowe.

Ostatecznymi odbiorcami korzyści zrealizowanego przedsięwzięcia są właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Sieroszewice, z wyłączeniem beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. w ramach składanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku „Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.  

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. złożenie odpowiedniego zgłoszenia.


Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)  oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych zasad,  wraz z dokumentem potwierdzającym np. kserokopia aktu notarialnego lub wydruk z księgi wieczystej – w przypadku osób fizycznych,

(W przypadku posiadania innego tytułu do nieruchomości niż własność do zgłoszenia należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na udział w przedsięwzięciu),

2)  kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowe j– w przypadku wspólnot mieszkaniowych,

3)  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie na formularzu określonym w załączniku nr 5,

4)  formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę,

5) kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego – w przypadku zgłoszenia wniosku na demontaż, transport i unieszkodliwienie,

6)  ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

7)  informację o wyrobach zawierających azbest.

 

Osoba do kontaktu: Marzena Sztukowska - Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. 62 739 60 76 wew. 326

 

Zasady, formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenia dostępne są w poniższych załącznikach:

PDFUchwała Nr XLVI/381/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice" na rok 2023 (2,14MB)
PDFZałącznik nr 1 - wniosek demontaż.pdf (125,35KB)
PDFZałącznik nr 2 - wniosek zabranie.pdf (159,01KB)
PDFZałącznik nr 3- oświadczenie tytuł prawny.pdf (104,81KB)
PDFZałącznik nr 4 - protokół odbioru.pdf (90,81KB)
PDFZałącznik nr 5 - oświadczenie de minimis.pdf (228,07KB)
PDFZgoda współwłaściciela lub właściciela.pdf (115,81KB)
PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (1,66MB)
PDFFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.pdf (107,70KB)
PDFInformacja o wyrobach zawierających azbest.pdf (131,37KB)
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf (300,27KB)