bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Struktura organizacyjna > Stanowisko d/s obsługi rady i spraw organizacyjnych. strona główna 
 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-29 13:06:40.

Karta usług

Sprawa:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Podstawa prawna:

Art.2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112,poz.1198, z póżn.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 12,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.42

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko do spraw obsługi rady gminy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opłaty:

Urząd może pobrać opłatę od informacji udostępnionych w wysokości kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie, o którym mowa wyżej, osoba zostanie poinformowana o powodach opóźnienia i terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Sieroszewice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Na wniosek udostępnia się informacje publiczną, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Nie jest wymagany pisemny wniosek w przypadku informacji, której udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-29 13:10:32 | Data modyfikacji: 2005-05-16 09:06:21.

Zobacz:
 Regulamin organizacyjny .  Karty usług - załatwianie spraw .  Ewidencje i rejestry . 
Data wprowadzenia: 2004-12-29 13:10:32
Data modyfikacji: 2005-05-16 09:06:21
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl