bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Bezpłatna pomoc prawna strona główna 

ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ


1. Nieodpłatna pomoc prawna może objąć:


1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,


2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,


3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,


4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:


1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;


2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;


3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:


1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub


2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub


3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub


4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub


5) która nie ukończyła 26 lat, lub


6) która ukończyła 65 lat, lub


7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowskiego w 2019 roku - pdf.

Ustawa z 5 sierpnia o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - pdf.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Ostrowskiego

Rejestracja telefoniczna

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosław Busza | Data wprowadzenia: 2015-12-02 09:02:25 | Data modyfikacji: 2018-01-05 10:38:25.
Data wprowadzenia: 2015-12-02 09:02:25
Data modyfikacji: 2018-01-05 10:38:25
Autor: Sekretarz Gminy - Mirosław Busza
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl