bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Numery i daty zatwierdzenia MPOZPG  - aktualizacja 09.05.2014                                            ( UWAGA -  plany stworzone przed 1 stycznia  1995 r  straciły ważność z  dniem 31.12.2002)

 

        Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sieroszewice zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/79/87 Gminnej Rady Narodowej Sieroszewice z dnia 30.06.1987r.  /Dz. Urz. Województwa Kaliskiego Nr 11 poz. 110/ z późniejszymi zmianami -

- nie obowiązujący – stracił ważność

 

zmiany

 Uchwała Nr XVII/96/92 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10.11.1992r. /Dz. Urz. Województwa Kaliskiego  Nr 23 poz. 161 z 1992r. / -  nie obowiązująca – straciła ważność

 

1.  Uchwała Nr XXX/160/98 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18.06.1998r. zmieniająca Uchwałę  w sprawie zatwierdzenia  miejscowego planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice   ( Dz. Urz. Województwa Kaliskiego Nr 26 poz. 256 z 1998r)

 

2. Uchwała Nr VII/35/99 z dnia 11.05.1999r. Rady Gminy Sieroszewice w sprawie  Miejscowego planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice  - „Wysypisko Odpadów „ ( Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 60  poz. 1262 z dnia 31.08.1999 r. 

 

3.  Uchwała Nr XXXIII / 195 / 2002 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23.04.2002 w sprawie  Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  dla terenów położonych w gminie Sieroszewice –  (Dz. Urz. Województwa  Wielkopolskiego Nr  82 poz. 2112 z dnia 12.06.2002)     

 

4. Uchwała Nr XVI/93/2004 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19.08.2004 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania. Przestrzennego  dla  terenów położonych w Sławinie i Rososzycy ( Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego  Nr 144 poz 2981)

 

5. Uchwała Nr XI/57/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 września  2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  przebiegu linii elektroenergetycznej  400 kV przez teren gminy Sieroszewice  - ( Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego  Nr 167 poz 3652 z dnia 22.XI.2007) 

 

6. Uchwała Nr IV/15/2011 z dnia 11 marca 2011 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Cmentarz w Latowicach (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego  Nr 124 poz 2013 z dnia 9 maja 2011)

 

Studium  oraz jego zmiany

 

 Uchwała Rady Gminy Sieroszewice Nr  XVI/100/2000 z dnia 16.05.2000

 

1 zmiana   Uchwała nr XXXII/218 /06  z dnia  28.06.2006  (linia energetyczna)

 

2 zmiana   Uchwała Nr XXIX/177/09 z dnia 29 września 2009 (żwirownie) 

 

3 zmiana Uchwała  Nr  X/92//2011 z  dnia 30.11.2011 ( żwirownie) 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2014-05-12 08:41:19.
 Załącznik graficzny do Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2007-05-10 12:12:45.
 Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sieroszewice.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2006-06-14 13:11:40.

INFORMACJA NA TEMAT: MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ORAZ  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY.

/stan na dzień 1.01.2005/

 

 

 

Gmina aktualnie nie posiada ważnego MPOZPG dla terenu całej gminy. Nieliczne działki w kilku wsiach gminy zgłoszone przez potencjalnych inwestorów po roku 1995 do zmian  MPOZPG  przepisy uznają jako objęte Planem.

Dotyczy to działek objętych niżej wymienionymi zmianami:

  • Uchwała Nr XXX/160/98 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18.06.1998r. /Dz. Urz. Województwa Kaliskiego Nr 26 poz. 256 z 1998r./
  • Uchwała Nr VII/35/99 z dnia 11.05.1999r. Rady Gminy Sieroszewice /Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 60 poz. 1262 z dnia 31.08.1999 r./
  • Uchwała Nr XXXIII / 195 / 2002 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23.04.2002 /Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 82 poz. 2112 z dnia 12.06.2002/

 

Wykaz tych działek znajduje się w aktach Urzędu Gminy Sieroszewice.

 

Gmina posiada aktualne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice z dnia 16 maja 2000r. Nr XVI/100/2000.

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-30 10:57:27.
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.
Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz zasady zagospodarowania przestrzennego gminy.
W planach zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy terenu, uwzględniając zapisy studium oraz odrębne przepisy.
Uchwalanie studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu ich zgodności z ustaleniami studium należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 09:29:54.
Data wprowadzenia: 2004-10-07 09:29:54
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl