bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r. strona główna 

Informacja o naborze wniosków na przyznanie dotacji  celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.

Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór odbędzie się od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. bądź do wyczerpania się środków finansowych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.


Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XXIV/228/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice.(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 roku poz. 4203)


Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy, na których brak jest istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacyjnej, bądź podłączenie do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacyjnej jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.


Wzory dokumentów będą do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice - www.sieroszewice.pl oraz  Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Sieroszewice: www.bip.sieroszewice.pl – zakładka „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.” lub w Urzędzie Gminy.

 

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Procedura ubiegania się o dofinasowanie - pdf.
  2. Zasady udzielania i rozliczania dotacji - pdf.
  3. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - pdf.
  4. Zgoda właściciela/współwłaściciela - pdf.
  5. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - pdf.
  6. Wzór informacji o otrzymanej pomocy de minimis - pdf.
  7. Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym - pdf.
  8. Wzór umowy - pdf.
  9. Wzór - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pdf.
  10. Wzór - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pdf.
 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:42:50 | Data modyfikacji: 2021-06-11 11:05:22.
Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:42:50
Data modyfikacji: 2021-06-11 11:05:22
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Marzena Sztukowska
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl