bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Gospodarka nieruchomościami strona główna 

Wójt Gminy Sieroszewice

o  g  ł  a  s  z  a

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 660 niezabudowanej
w miejscowości Ołobok przy ul. Zamkowej

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu:

 

1.  Opis nieruchomości:

Przedmiotem niniejszego przetargu jest działka nr 660 o pow. 0.5600 ha, niezabudowana,  położona w obrębie Ołobok przy ul. Zamkowej, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze  KZ1W/0005712/7.  

2.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Nieruchomości położona jest na obszarze gdzie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta znajduje się na terenach oznaczonych jako tereny zabudowy zagrodowej mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi oraz tereny upraw polowych.

3.   Obciążenia nieruchomości:

4.   Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu będzie obciążona ustanowieniem służebności drogi koniecznej na rzecz właściciela działki nr 659.

5.   Przetarg odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, pok. Nr 7.

6.   Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości wynosi – 97.720,00 zł netto.

UWAGA!

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

7.  Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 zł)  na konto Urzędu Gminy Sieroszewice – Bank Spółdzielczy  Rososzyca nr  16  8431 0008 0100 0130 2000 0001  lub w kasie urzędu w godzinach urzędowania, najpóźniej
do dnia 25 czerwca 2020 r. 

Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się,

-  Wadium ulega przepadkowi w przypadku wygrania przetargu  i nieprzystąpieniu do podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu.

8.   Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.  Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

11.  Ogłoszenie zamieszczano na stronie www.bip.sieroszewice.pl , tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

12.  Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości, warunków przeprowadzenia przetargu, udziela:  Ryszard Boduch – pokój nr 19, tel. 062/7396076 w. 348

 

                                                                                WÓJT GMINY SIEROSZEWICE

 

                                                                                     /-/ Anatol Piaskowski                                              

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:47:26.

Zobacz:
 Wykaz dotyczący działki nr 563/2 położonej w miejscowości Ołobok, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej .  I, III i V ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość  .  Wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego w m.Strzyżew .  III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Sieroszewice oznaczonych jako działki nr: 249/3; 249/4;249/6; 249/8 .  I Publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością gminy Sieroszewice  . 
Data wprowadzenia: 2020-05-21 14:47:26
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl