bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Gospodarka nieruchomościami > I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Rososzyca strona główna 

Wójt Gminy Sieroszewice

o  g  ł  a  s  z  a

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Rososzyca

 

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu:

 

1.  Opis nieruchomości:

Przedmiotem niniejszego przetargu jest nieruchomość rolna (łąka) w skład której wchodzą działki  nr 242 i 243 o pow. 0.3400 ha, niezabudowana,  położona w obrębie Rososzyca, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą o numerze  KZ1W/00057800/0.  

2.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Nieruchomości położona jest na obszarze gdzie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta znajduje się na terenach oznaczonych jako tereny wód powierzchniowych i śródlądowych. Obszary podmokłe zalewane okresowo.

3.   Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej  rozporządzaniu.

4.   Przetarg odbędzie się dnia 29 czerwca 2020 r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, pok. Nr 7.

5.   Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości wynosi – 18.530,00 zł.

UWAGA!

Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z  2020 poz. 106 ).

6.  Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości  2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 zł)  na konto Urzędu Gminy Sieroszewice – Bank Spółdzielczy  Rososzyca nr  16  8431 0008 0100 0130 2000 0001  lub w kasie urzędu w godzinach urzędowania, najpóźniej
do dnia 25 czerwca 2020 r. 

Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na
   poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się,

- Wadium ulega przepadkowi w przypadku wygrania przetargu  i nieprzystąpieniu do
    podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu.

7.   Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8.   Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9.    Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

10. Ogłoszenie zamieszczano na stronie www.bip.sieroszewice.pl , tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

11.  Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości, warunków przeprowadzenia przetargu, udziela:  Ryszard Boduch – pokój nr 19,  tel. 062/7396076 w. 348

 

                                                                                WÓJT GMINY SIEROSZEWICE

 

                                                                                      /-/ Anatol Piaskowski                                              

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:00:43.

Zobacz:
 Rok 2019 .  Rok 2020 .  Rok 2021 . 
Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:00:43
Autor: Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl