bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Rok 2010 strona główna 

 

Sieroszewice, 2010-10-04

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN. 18/10. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.sieroszewice.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (biuro nr 20). Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Kod CPV: 452332226-9

 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

D-01.02.04 Rozbiórka przepustu

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-06.03.01 Uzupełnienie poboczy

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-08.01.01 Krawężniki betonowe

D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej

D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

D-09.01.01 Plantowanie poboczy

D-09.01.03 Koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 2010-11-30

 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie posiadania uprawnień

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie potencjału technicznego oraz osób

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium: zamawiający nie  wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#82

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2010-10-25 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-10-25, o godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 7

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające: zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr ogłoszenia:
317182-2010. Data zamieszczenia 2010-10-04

 

                                                                                                           Wójt Gminy Sieroszewice

              

                                                                                                                Czesław Berkowski

 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-04 13:30:08 | Data modyfikacji: 2010-10-04 13:31:30.
 Dane wyjściowe do projektowania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-04 13:35:24.
 Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-04 13:35:56.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-04 13:36:31.
 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-04 13:37:05.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-04 13:37:47.
 Przekroje normalne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-04 13:38:07.
 Rysunki szczegółowe

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-04 13:38:28.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-04 13:39:02.
 Studzienka rewizyjna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-04 13:39:32.
 Studzienka ściekowa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-04 13:40:08.
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-04 13:40:56 | Data modyfikacji: 2010-10-04 13:45:57.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 Informacja o unieważnieniu przetargu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-11-16 14:38:56.

Zobacz:
 Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice .  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Nowa (łącznik) .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość – Raduchów – etap III .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rososzyca ul. Wiśniowa – etap II .  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary .  Wykonanie boisk sportowych wraz z budynkiem socjalno – szatniowym w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Wąska .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Szeroka .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Lorki .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Strzyżówek .  Udzielenie kredytu inwestycyjnego .  Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2010/2011 .  Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych .  Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie. .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ołobok ul. Kościelna .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Latowice - Kęszyce .  Rozbudowę przedszkola o oddział z częścią socjalną i łącznikiem w Latowicach .  Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie. .  Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie. .  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś .  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2010/2011 – Rejon I i Rejon II .  Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieroszewice . 
Data wprowadzenia: 2010-11-16 14:38:56
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl