bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych strona główna 

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY SIEROSZEWICE W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU


 W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Sieroszewice na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu , przyznano dotację na 2010 rok w następujących kwotach:


  - Zadanie I pn. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Sieroszewice” – Gminny Klub Sportowy „ISKRA” Sieroszewice             49,300 zł                


  - Zadanie II pn. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Ołobok ” – Ludowy Zespół Sportowy „PROSNA” Ołobok                     13,600 zł


  - Zadanie III pn. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Wielowieś ” – Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” przy Zespole Szkół w Wielowsi                                                                                                  3,400 zł


  - Zadanie IV pn. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki siatkowej” – Ludowy Klub Sportowy „LEW” Masanów                                                             5,100 zł


  -  Zadanie V pn. „Organizacja zajęć w dziedzinie tenisa stołowego” – Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” Wielowieś przy Zespole Szkół w Wielowsi              1,700 zł


   


Sieroszewice, 1 marca 2010                                   


                                                                                                          Wójt Gminy          


                                                                                              /-/  Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych | Data wprowadzenia: 2010-03-01 15:22:32 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:20:42.


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice

w 2010 roku

 

        Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr96, poz. 873 ze zmianami)), Uchwały Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 października 2005 roku w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXXI/191/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego rok 2010     

 

                                                                                        o g ł a s z a m

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w roku 2010

 

I. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań.

1. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Sieroszewice”                                                                                   Na realizację rzeczowego zadania wyznacza się wsparcie  w  wysokości  49.300 zł.

(W roku 2009 przekazano dotację w wysokości 44.800 zł.).

2. „ Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Ołobok”

Na realizację rzeczowego zadania wyznacza się wsparcie w wysokości 13.600 zł.

(W roku 2008 przekazano dotację w wysokości 12.360 zł.).

3. „ Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Wielowieś”

Na realizację rzeczowego zadania wyznacza się wsparcie w wysokości 3.400 zł.

(W roku 2008 przekazano dotację w wysokości 3.090 zł.).

4. „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki siatkowej

Na realizację rzeczowego zadania wyznacza się wsparcie w wysokości 5.100 zł.

(W roku 2008 przekazano dotację w wysokości 4.635 zł.).

5. „Organizacja zajęć  w dziedzinie tenisa stołowego”

Na realizację rzeczowego zadania wyznacza się wsparcie w wysokości 1.700 zł.

(W roku 2008 przekazano dotację  w wysokości 1.550 zł.).

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1.  O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, działające na terenie gminy Sieroszewice, realizujące zadania statutowe z zakresu działalności: kultury fizycznej i sportu dla społeczności gminy Sieroszewice.

2.   Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3.   Oferent lub oferenci wyłonieni przez Wójta Gminy w trybie postępowania konkursowego otrzymują dotację w formie wsparcia lub powierzenia (do 80% całkowitego kosztu zadania) po zawarciu pisemnej umowy na realizację zadania. Umowę wraz z załącznikami ze strony oferenta podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem (zgodnie z wpisem KRS – jeśli podlega rejestracji).

 

III. Termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2010 roku.

 

IV. Warunki realizacji zadania:

- zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadania,

- jak najlepsza dostępność usług,

- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie na realizację zadania.

 

 

V.  Wymogi formalne ofert:

1. Uczestnicy konkursu ofert składają oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Druki wniosku – oferty, umowy oraz sprawozdania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy:
www.bip.sieroszewice.pl

2. Termin składania ofert: 23 lutego 2010 roku.

3. Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

4. Złożona oferta musi być kompletna.

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru zadania i jego opisem z adnotacją „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010”.

6. Oferta musi być dostarczona osobiście lub listem poleconym, w przypadku przesłania oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferta może być składana osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63 – 405 Sieroszewice.

7.  Do oferty należy dołączyć:

           Ø aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,

           Ø sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

           Ø potwierdzoną kserokopię statutu,

Ø w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednego wniosku dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, przy której ofercie znajdują się te załączniki.

8. Załączone kopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą i podpisem osób upoważnionych.

9.  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Tryb i kryteria wyboru oferty.

1.  Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu.

            Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy .

2.  Kryteria wyboru oferty:

a)  ocena możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,

b)  ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania,

c)  zgodność oferty z celami konkursu,

d)  zgodność oferty z zapisami statutu,

e)  dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym.

3.  Oferent otrzymuje pisemną informację o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji.

4.  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.sieroszewice.pl

5.   Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady – pokój nr 12 w Urzędzie Gminy, tel. 062 7396076 wew. 42.

 

Wójt Gminy Sieroszewice

   /-/ Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych | Data wprowadzenia: 2010-01-25 11:58:53 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:17:36.
 Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych | Data wprowadzenia: 2010-01-25 11:57:46 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:18:58.
 Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych | Data wprowadzenia: 2010-01-25 11:56:27 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:19:38.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych | Data wprowadzenia: 2010-01-25 11:32:25 | Data modyfikacji: 2011-01-12 09:20:14.

Zobacz:
   Rok 2006
   Rok 2007
   Rok 2008
   Rok 2009
   Rok 2010
   Rok 2011
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
   Rok 2018
Data wprowadzenia: 2010-01-25 11:32:25
Data modyfikacji: 2011-01-12 09:20:14
Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl