Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek kwalifikowania i gromadzenia akt powstających w toku działalności urzędu w określony, jednolity sposób. Określają również obowiązki prowadzenia określonych rejestrów i ewidencji. Prowadzenie innych rejestrów jest uzasadnione w przypadku spraw jednorodnych i masowo napływających i pozwala na gromadzenie informacji w sposób szczególnie uporządkowany.

W archiwach gromadzi się materiały archiwalne oraz dokumentacje niearchiwalną. Do materiałów archiwalnych zalicza się dokumentację mającą trwałą wartość historyczną, przewidzianą do przekazania do archiwum państwowego. Dokumentacją nierchiwalną jest dokumentacja mająca czasowo znaczenie praktyczne. Przechowuje się ją w archiwum zakładowym przez okres ustalony obowiązującymi przepisami.

Udostępnianie danych z rejestrów, ewidencji i archiwów

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach mogą być udostępniane na zasadach określonych w przepisach prawa.

Udostępnianie należy do komórki organizacyjnej urzędu, stosownie do jej zakresu działania.

Rejestry

Nazwa

Skarg i wniosków

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Dowodów osobistych

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Upoważnień i pełnomocnictw

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Uchwał Rady Gminy

Sposób udostępnienia

ogólnodostępny

Nazwa

Interpelacji radnych

Sposób udostępnienia

ogólnodostępny

Nazwa

Mienia komunalnego

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Zarządzeń Wójta

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Przedpoborowych

Sposób udostępnienia

w drodze decyzji na pisemny wniosek

Nazwa

Instytucji kultury

Sposób udostępnienia

ogólnodostępny

Nazwa

Psów uznanych za agresywne

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Obiektów zabytkowych, parków, zieleńców, cmentarzy

Sposób udostępnienia

ogólnodostępny

Nazwa

Obiektów świadczących usługi turystyczne

Sposób udostępnienia

ogólnodostępny

Nazwa

Udzielonej informacji o środowisku

Sposób udostępnienia

ogólnodostępny

Nazwa

Zezwoleń na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Urodzeń

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Małżeństw

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Zgonów

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Zawartych małżeństw przez cudzoziemców

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Akt nietypowych

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Przesłanych wzmianek do akt stanu cywilnego

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Wydanych zaświadczeń do zawarcia małżeństwa wyznaniowego

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Nazwa

Wydanych decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Sposób udostępnienia

pisemny wniosek

Większość rejestrów i ewidencji, również archiwum urzędu stanu cywilnego, prowadza jest w postaci zbiorów danych osobowych i przy udostępnianiu danych w nich zawartych mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Jeżeli przepisy odrębnych ustaw przewidują w odmowę dostępu do danych lub dalej idącą ochronę niż to wynika z ustawy o ochronie danych osobowych, stosuje się przepisy tych ustaw.

Przepis szczególny może zezwalać na ich udostępnianie danych (powszechna dostępność, jawność).

Dane osobowe udostępnia się osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. osobom, których dane dotyczą, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontroli skarbowej, innym organom realizującym zadania ustawowe). Dane osobowe udostępnia się również innym podmiotom i osobom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania takich d 


Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 11:14:37 | Data modyfikacji: 2005-03-10 11:38:48.
 Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 11:17:52.
Zasady udostępniania danych z ewidencji, rejestrów archiwów, zgodnie z przepisami szczególnymi określone są w kartach informacyjnych, według zakresu spraw prowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu. Najczęściej, na podstawie prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów wydaje się zaświadczenia na zasadach określonych w kartach informacyjnych dotyczących “Załatwiania spraw” 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-10-07 11:19:26.
Data wprowadzenia: 2004-10-07 11:19:26
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek