K O M U N I K A T
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia  13 września 2021 roku

 


Na  podstawie art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1057  ze zm.) oraz Uchwały nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego  sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Sieroszewice zarządza konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie  otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.”


Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 27 września 2021 roku o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 49.


 

                                                                                                                        Zastępca Wójta
                                                                                                                        /Bartosz Kubica/


Informacja o wynikach konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbytych w dniu 27 września 2021 roku

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2021-09-13 12:41:43.

Zobacz:
 Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 .  Rok 2020 . 
Data wprowadzenia: 2021-09-13 12:41:43
Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska