K O M U N I K A T
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 20 września 2022 roku

 


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Sieroszewice zarządza konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy
Sieroszewice pn.: „Program współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.”

Czas trwania konsultacji: 20.09.2022 r. – 11.10.2022 r.


Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
a) pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag – w Urzędzie Gminy Sieroszewice;
b) podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 3 października 2022 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice, pokój nr 7.

 


Wójt Gminy Sieroszewice
/Anatol Piaskowski/

Informacja o wynikach konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbytych w dniach 20.09.2022 r. – 11.10.2022 r.

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2022-09-20 12:52:47 | Data modyfikacji: 2022-09-20 12:55:35.

Zobacz:
 Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 .  Rok 2020 .  Rok 2021 . 
Data wprowadzenia: 2022-09-20 12:52:47
Data modyfikacji: 2022-09-20 12:55:35
Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska