Znak sprawy: ZP.PN.12/14

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.


1.    Zamawiający:
a/ pełna nazwa zamawiającego: Gmina Sieroszewice.

b/ REGON: 000546259.

c/ kod, miejscowość, województwo, powiat: 63-405 Sieroszewice, woj. wielkopolskie, pow. ostrowski.

d/ ulica, numer domu, numer lokalu: Ostrowska 65.

e/ numer telefonu   62/7396076, fax:  62/7396456

2.   Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.bip.sieroszewice.pl
4.    SIWZ można odebrać również osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 22, cena formularza: 

       nieodpłatnie.

5. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej  w Masanowie,  Zamościu i Rososzycy oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2014/2015.

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 4.

6.   Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

7.   Termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2014/2015 tj. od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r.

8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.   Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto za 1 km przebiegu - 100 %.

11. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, sekretariat, do 01.07.2014r.,
       do godziny 10:00.

12. Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Nie dopuszcza się zawarcia umowy ramowej.

14.  Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.  Nie dopuszcza się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

       67 ust.1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

a/ imię i nazwisko: Barbara Stasiak

b/ telefon: 062/ 7396076 wew. 349

c/ numer lokalu: 19

d/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 7.30 – 15.30.

 

Sieroszewice, dn. 17.06.2014r.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:33:12 | Data modyfikacji: 2014-06-17 14:34:33.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:50:19 | Data modyfikacji: 2014-06-17 14:52:10.
 Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:52:50 | Data modyfikacji: 2014-06-17 14:53:17.
 Załącznik Nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:53:43 | Data modyfikacji: 2014-06-17 14:55:14.
 Załącznik Nr 3 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:55:39 | Data modyfikacji: 2014-06-17 14:56:04.
 Załącznik Nr 4 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:56:31 | Data modyfikacji: 2014-06-17 14:56:54.
 Załącznik nr 5 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:57:22 | Data modyfikacji: 2014-06-17 14:57:47.
 Załącznik Nr 6 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2014-06-17 14:58:10 | Data modyfikacji: 2014-06-17 14:58:33.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2014-07-01 13:45:32 | Data modyfikacji: 2014-07-01 13:45:54.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2014-07-10 14:38:14 | Data modyfikacji: 2014-07-10 14:38:35.

Zobacz:
 Budowa zbiornika żelbetowego w SUW Namysłaki .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Zamościu. .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Masanowie ul. Młynik II i III etap .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rososzycy ul. Środkowa .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rososzycy ul. Kościelna .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sieroszewicach ul. Ogrodowa .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sieroszewicach ul. Słoneczna .  Budowa siłowni zewnętrznej w Sieroszewicach .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Wielowsi (ciąg Strzyżew – Wydarta – Strzyżew - Strzyżówek) .  „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sieroszewice i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” .  Przebudowa i rozbudowa Domu Strażaka w Sławinie .  Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie, Zamościu i Rososzycy oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2014/2015. .  Budowa centrum wsi w Ołoboku II etap. . 
Data wprowadzenia: 2014-07-10 14:38:14
Data modyfikacji: 2014-07-10 14:38:35
Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek
Opublikowane przez: Roman Sodolski