Zobacz:
 Kalendarz wyborczy .  Miejsca na plakaty wyborcze  .  Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach  .  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych .  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu i pełnienia dyżurów .  Uchwała Nr XL/273/2014 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy  .  Informacja dla osób niepełnosprawnych .  Uchwała Nr XL/274/2014 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej .  Obwieszczenie GKW wzywające komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych .  Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice o o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania .  Zarządzenie o powołaniu urzędnika wyborczego .  Komunikat Komisarza Wyborczego o nadaniu numeru listy kandydatów komitetu wyborczego .  Komunikat GKW w sprawie losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych .  komunikat GKW o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych  .  Uchwała GKW w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych .  Uchwała GKW w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych .  Informacja o sporządzeniu spisów wyborców .  Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych .  Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta gminy .  Obwieszczenie o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Sieroszewice bez głosowania .  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie zmiany składu GKW .  Uchwała w sprawie zmiany w składzie OKW w Strzyżewie  .  Wyniki wyborów w Gminie Sieroszewice .  Komunikat Komisarza Wyborczego o miejscu, czasi i sposobie udostepniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: