INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 5 marca 2014 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 16 grudnia 2013roku oraz ze wspólnego posiedzenia komisji odbytego w dniu  20 stycznia  2014 roku.


4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie;


a)    zmian w budżecie gminy na 2014 rok,


b)    utworzenia odrębnego obwodu glosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do Parlamentu Europejskiego , zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.


5. Wolne głosy i wnioski.


6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2014-03-03 14:55:05 | Data modyfikacji: 2015-01-06 17:03:39.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów  i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów  i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 7 marca 2014 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia .


3.    Przyjęcie protokołów   z posiedzenia  Komisji odbytego w dniu   18 grudnia 2013roku oraz ze wspólnego posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 stycznia 2014 roku.


4.   Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013 przez Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach.


5.    Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach.


6.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    zmian w budżecie gminy na 2014 rok,


b)    zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014,


c)    wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki,


d)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5307P w miejscowości Rososzyca- budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł.ok.150 m.”,


e)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:   „ Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew- budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł.ok.200 m”,


f)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „ Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew na odc. dł. ok.300 m”,


g)    udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Ołoboku przy ul. Zamkowej 60,


h)    przyjęcia darowizny nieruchomości,


i)     utworzenia odrębnego obwodu glosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku,


j)    określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice.


7.    Wolne głosy i wnioski.


8.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2014-03-03 15:13:32 | Data modyfikacji: 2015-01-06 17:04:32.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 10 marca 2014 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.    Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji odbytych w dniu  17 grudnia  2013 roku oraz  ze wspólnego posiedzenia Komisji  odbytego w dniu 20 stycznia 2014 roku.


4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    zmian w budżecie gminy na 2014 rok,


b)    zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014,


c)    wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki,


d)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5307P w miejscowości Rososzyca- budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł.ok.150 m.”,


e)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą:   „Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew- budowa chodnika  z odwodnieniem na odcinku dł.ok.200 m”,


f)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew na odc. dł. ok.300 m”,


g)    udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Ołoboku przy ul. Zamkowej 60,


h)    przyjęcia darowizny nieruchomości,


i)     utworzenia odrębnego obwodu glosowania na obszarze Gminy Sieroszewice  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku,


j)    określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice.


5.    Wolne głosy i wnioski.


6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2014-03-03 15:16:43 | Data modyfikacji: 2015-01-06 17:05:08.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


1.         Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.         Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.         Przyjęcie protokołu z ostatniego  posiedzenia Komisji odbytego w dniu 10 marca 2014 roku.


4.         Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)        udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,


b)        zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie ( gm. Ostrów Wielkopolski) oraz      o dopłacie do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków,


c)        udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych położonych w budynku  Ośrodka Zdrowia w Sieroszewicach,


d)        sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Strzyżewie przy ul. Kościelna 4.


5.         Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa… za 2013 rok.


6.         Wolne głosy i wnioski.


7.         Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2014-04-10 11:17:26 | Data modyfikacji: 2015-01-06 17:07:14.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


1.         Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.         Przedstawienie porządku posiedzenia .


3.         Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia  Komisji odbytego w dniu 7 marca  2014 roku.


4.         Zaopiniowanie sprawozdań finansowych Instytucji Kultury za 2013 rok:


a) Gminnego Ośrodek Kultury w Sieroszewicach.


b) Gminnej Biblioteki Publiczną w Sieroszewicach.


c) Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi  w roku 2013.


5.        Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,


b) zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014,


c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie   w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków  na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz dopłacie do 1 m3 wody i 1 m3  ścieków, 


d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,


e) sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Strzyżewie przy ul. Kościelna 4  ,


f) udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych położonych w budynku  Ośrodka Zdrowia w Sieroszewicach,


g) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych  przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,


6.         Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu … za 2013 rok.


7.         Wolne głosy i wnioski.


8.         Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2014-04-10 11:24:38 | Data modyfikacji: 2015-01-06 17:07:38.

INFORMACJA


W dniu 14 kwietnia 2014 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Przyjęcie protokołu z XXXV sesji .


5.         Interpelacje i zapytania radnych.


6.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.         Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Podjęcie uchwał w sprawie:


a)        zmian w budżecie gminy na 2014 rok,


b)        zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014,


c)        zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie   w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków  na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz dopłacie do 1 m3 wody i 1 m3  ścieków, 


d)        udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,


e)        sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Strzyżewie przy ul. Kościelna 4  ,


f)         udzielenia bonifikaty od  ceny lokali mieszkalnych położonych w budynku  Ośrodka Zdrowia w Sieroszewicach,


g)        określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,


9.         Przyjęcie sprawozdań z  działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2013:


a)   Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,


b)    Gminnej Biblioteki publicznej w Sieroszewicach.


10.      Przyjęcie  sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2013.


11.      Przyjecie sprawozdań z działalności  stałych Komisji Rady  za rok 2013.


12.      Wolne głosy i wnioski.


13.      Zamknięcie obrad.


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2014-04-10 11:30:13 | Data modyfikacji: 2015-01-06 17:08:56.

INFORMACJA


W dniu 30 grudnia 2014 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się II Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Przyjęcie protokołu z  I sesji.


5.         Interpelacje i zapytania radnych.


6.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.         Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Podjęcie uchwał w sprawach:


a)        zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2014,


b)        sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Masanów,


c)        przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.


d)        ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sieroszewice.


e)        Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2015- 2019,


f)         uchwały budżetowej na rok 2015,


10. Wolne głosy i wnioski.


11. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:43:15 | Data modyfikacji: 2015-01-06 17:09:26.

Zobacz:
 Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest w 2014 roku . 
Data wprowadzenia: 2014-12-29 14:43:15
Data modyfikacji: 2015-01-06 17:09:26
Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski