Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczych EDG-1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum | Data wprowadzenia: 2005-01-04 14:17:22 | Data modyfikacji: 2010-03-12 08:57:24.
 Załącznik EDG-MW (Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej)

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum | Data wprowadzenia: 2005-01-04 14:18:03 | Data modyfikacji: 2010-03-12 08:58:28.
 Załącznik EDG-RD (Wykonywana działalność gospodarcza)

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum | Data wprowadzenia: 2005-01-04 14:18:41 | Data modyfikacji: 2010-03-12 08:59:17.
 Załącznik EDG-RB ( Informacja o rachunkach bankowych)

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum | Data wprowadzenia: 2010-03-12 09:00:45.
 Instrukcja wypełnienia wniosku EDG-1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum | Data wprowadzenia: 2010-03-12 09:01:54.
 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - FORMULARZ 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum | Data wprowadzenia: 2005-01-04 14:19:15 | Data modyfikacji: 2010-03-12 09:01:17.

Karty usług

Sprawa:

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

Art.7a ust.1 i art. 7b ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 1999r.-Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.1178 ze zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 16,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.46

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum

Wymagane dokumenty:

 Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej

Opłaty:

Zgłoszenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu wniosku

Tryb odwoławczy i opłaty:

W szczególnych wypadkach gdy działalnośc nie podlega wpisowi wydawana jest decyzja o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w terminie 30 dni od złożenia wniosku o wpis. Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG-1)

2. Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis.

 

 

Sprawa:

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa  prawna:

1.Art.7a ust.1 i art.7b ust.1 w związku z art.7d ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 1999r.-Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178-ze zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 16,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.46

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Opłaty:

Zgłoszenie o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu wniosku

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (EDG-1)

2. Do wglądu oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dowód osobisty osoby ubiegającej się o zmianę wpisu.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

 

 

Sprawa:

Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

Art.7e ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.-Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz.1178-ze zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 16,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.46

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie - Informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu wniosku

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o zaprzestaniu działalności gospodarczej (EDG-1)

 

Sprawa:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

1.  Art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 147, poz.1231   z 2002r.-tekst jednolity).

2.  Uchwała Nr III/19/02 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie przyjęcia zasad usytuowania  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 16,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.46

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Załączniki:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia:
Przed wydaniem zezwolenia należy wnieść na rachunek gminy opłatę w wysokości:
1) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525 zł,
2) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525 zł,
3) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - 2.100 zł.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy i opłaty:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy Sieroszewice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieroszewicach o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w  sprawie uchwalenia liczby punktów alkoholowych na terenie gminy. Na postanowienie GKRPA stronie służy zażalenie.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim wnoszą, w trzech równych ratach, opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum | Data wprowadzenia: 2005-01-04 14:19:52 | Data modyfikacji: 2010-03-18 15:11:36.

Zobacz:
 Referat Finansowo - Podatkowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej .  Stanowisko d/s ewidencji ludnosci i dowodów osobistych. .  Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju .  Stanowisko d/s obsługi rady i spraw organizacyjnych. .  Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum. .  Stanowisko ds. kancelarii. .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . 
Data wprowadzenia: 2005-01-04 14:19:52
Data modyfikacji: 2010-03-18 15:11:36
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum
Opublikowane przez: Roman Sodolski