Wnosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-05-16 09:34:07.

Sprawa:

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Podstawa prawna:

Art.3 ustawy z dnia 20 lipca 1990r.o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990r. Nr 54, poz.310)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój Nr 10,

tel.: (062) 739 60 89, 739 60 76 w.30

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. kancelarii

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym


W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia, okresy pracy mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym położone jest gospodarstwo.
Wnioskodawca przedstawia do wglądu dowód osobisty oraz książeczkę wojskową – w przypadku mężczyzn).
Wymagana jest osobista obecność świadków wraz z dowodami osobistymi ( w przypadku emerytów lub rencistów wymagana jest również legitymacja ubezpieczeniowa lub odcinek emerytury/renty)
Pracownik urzędu na złożonych na piśmie zeznaniach stwierdza własnoręczność podpisów świadków.

Opłaty:

Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie – „od ręki”

Tryb odwoławczy i opłaty:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Uwagi:

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-05-16 09:34:29.

Zobacz:
 Referat Finansowo - Podatkowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej .  Stanowisko d/s ewidencji ludnosci i dowodów osobistych. .  Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju .  Stanowisko d/s obsługi rady i spraw organizacyjnych. .  Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum. .  Stanowisko ds. kancelarii. .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . 
Data wprowadzenia: 2005-05-16 09:34:29
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek