L.p.  Stanowisko pracy   Załatwiane sprawy
Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

•Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lub zmiany numeru porządkowego

•Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

•Lokalizacja inwestycji celu publicznego

•Ustalenie warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji innych niż inwestycje celu publicznego

•Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

•Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

•Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

•Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

•Dotacje do utylizacji wyrobów zawierających azbest

•Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

•Zgłoszenie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

•Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

•Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości

•Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2 Referat Finansowo - Podatkowy •Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

•Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych - zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania w ciągu roku podatkowego, korekta w trakcie roku podatkowego.

•Ulgi w spłacie zobowiązań - umorzenia, odroczenia, raty - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych.

•Umorzenie zaległości podatkowej podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

•Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

•Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

•Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

•Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

•Opłata skarbowa - wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej

 3 Urząd Stanu Cywilnego •Rejestracja urodzeń

•Rejestracja małżeństw, zaświadczenia do kościoła

•Rejestracja zgonów

•Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg USC

•Zmiana imion i nazwisk

 4 Obsługa Biura Rady i Sprawy Organizacyjne •Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

•Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych gminy Sieroszewice

•Udzielanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

5 Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu

Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu

Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu

Dowód osobisty - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości)

Dowód osobisty - zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Rejestr Danych Kontaktowych - przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych w Rejestrze Danych Kontaktowych

Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

• Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy

Wymeldowanie decyzją administracyjną z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru Pesel

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Nadanie numeru Pesel

•Wpisanie wyborcy do spisu wyborców

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 6 Kadry i Ewidencja Działalności Gospodarczej

•Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej

•Postępowanie w sprawie dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

•Postępowanie w sprawie likwidacji działalności gospodarczej

•Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

•Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

•Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych

•Postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia)

•Zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

7 Obsługa Sekretariatu •Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
Jednostki organizacyjne gminy
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej •Ustalanie praw do świadczeń rodzinnych: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego,  świadczenia pielęgnacyjnego.
2 Gminny Zakład Administracyjny Szkół i Przedszkoli •Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:33:39 | Data modyfikacji: 2020-03-23 16:22:32.

Zobacz:
 Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska .  Referat Finansowo - Podatkowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Obsługa Rady Gminy i Sprawy Organizacyjne .  Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste .  Kadry i Ewidencja Działalności Gospodarczej .  Obsługa Sekretariatu .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .  Gminny Zakład Ekonomiczno -Administracyjny Szkół i Przedszkoli . 
Data wprowadzenia: 2015-12-07 13:33:39
Data modyfikacji: 2020-03-23 16:22:32
Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Roman Sodolski