Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 26 stycznia 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów  i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia:  Komisji Budżetu, Finansów  i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 4 grudnia 2015 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu  rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły   podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  2. przyjęcia  Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  3. określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  4. przystąpienia Gminy Sieroszewice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania pod nazwą „Długosz Królewski”,
  5. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  6. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Sieroszewice niezabudowanej nieruchomości,
  7. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Masanów,
  8. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Winiary powiat kaliski,
  9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 08:49:15 | Data modyfikacji: 2016-01-28 14:49:50.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu  rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  2. przyjęcia  Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  3. określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Sieroszewice,
  4. przystąpienia Gminy Sieroszewice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania pod nazwą „Długosz Królewski”,
  5. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  6. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Sieroszewice niezabudowanej nieruchomości,
  7. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Masanów,
  8. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Winiary powiat kaliski,
  9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-01-22 08:58:48 | Data modyfikacji: 2016-01-28 14:50:11.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie posiedzenie Komisji Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przedstawienie wniosku Pani Krystyny Kois-Jaźwiec w sprawie utworzenia dziennego domu wsparcia dla osób starszych o nazwie Dzienny Dom „Senior Wigor”.
 4. Informacja o stanie zabytków i obiektów kulturalnych na terenie gminy.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
   
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-02-11 09:53:38 | Data modyfikacji: 2016-02-11 09:54:39.

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiamy, że w dniu 24 lutego 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów  i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2016 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Parczewie,
  2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2016 rok”.
 5. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia i Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-02-17 14:57:10 | Data modyfikacji: 2016-02-17 14:57:24.

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2016 roku o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedź na zapytania radnych.
 6. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Parczewie,
  2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2016 rok”.
 10. Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów stałych Komisji Rady na 2016 rok.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-02-17 15:00:04.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 21 marca 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów  i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu:  z Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji  z dnia 19.02.2016 r.; ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 24.02.2016 r.
 4. Zaopiniowanie wniosku Pani Krystyny Kois-Jaźwiec w sprawie budowy Dziennego Domu Wsparcia w Latowicach.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019,
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego,
  4. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2016 rok,
  5. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice ”,
  6. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Wielowieś,
  7. zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych.
 6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki w m. Sieroszewice.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-03-14 15:18:25 | Data modyfikacji: 2016-03-14 15:18:56.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu  31 marca 2016 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:   

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019,
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego,
  4. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2016 rok,
  5. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice ”,
  6. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Wielowieś,
  7. zwolnienia Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-03-14 15:22:04 | Data modyfikacji: 2016-03-14 15:22:08.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 20 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów  i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu:  ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 21.03.2016 r.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2015:
 •  Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach
 • Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,
 •  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.

       5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2015 rok.

       6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019,
 • przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
 • przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2019 w Gminie Sieroszewice”,
 • sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sieroszewice

7. Informacja dot. klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017.

8.Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:15:42 | Data modyfikacji: 2016-04-15 14:21:08.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2015:
  1. Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
  2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,
  3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach wraz z informacją dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
  4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019,
  3. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
  4. przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2019 w Gminie Sieroszewice”,
  5. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sieroszewice.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:19:35.

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiamy, że w dniu 30 maja 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów  i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia komisji.

2.   Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu:  ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 20.04.2016 r.

4.   Przyjęcie sprawozdania Komendanta  Gminnego Oddziału Zarządu Gm. OSP RP w Sieroszewicach za rok 2015.

5.   Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2015.

6.   Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2015,

b)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2015 rok,

c)    przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice.

7.   Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2015 rok.

8.   Wolne głosy i wnioski.

9.   Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-05-17 22:12:08 | Data modyfikacji: 2016-05-17 22:13:00.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 1 czerwca 2016 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Przyjęcie sprawozdania Komendanta  Gminnego Oddziału Zarządu Gm. OSP RP w Sieroszewicach za rok 2015.
 9. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatków majątkowych Gminy Sieroszewice za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
 10. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji uchwał Rady Gminy Sieroszewice za rok 2015.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.
 12. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 13. Zapoznanie z opinią poszczególnych Komisji Rady Gminy dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2015 rok.
 14. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za 2015 rok.
 15. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sieroszewice za 2015 rok oraz uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice.
 16. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2015 rok.
 17. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją o stanie mienia komunalnego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2015.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2015 rok.
 20. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice,

     21. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2015 rok.

     22. Wolne głosy i wnioski.

     23. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-05-17 22:17:55 | Data modyfikacji: 2016-05-17 22:24:52.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu:  ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 30.05.2016 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a) przyjęcia programu polityki zdrowotnej realizowanego w 2016 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2013 i 2014 zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice przeciwko pneumokokom,

      6. Ocena bazy oświatowej w szkołach z uwzględnieniem wniosku rodziców uczniów Zespołu Szkół w Wielowsi.

      7. Wolne głosy i wnioski.

      8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-06-22 11:24:11 | Data modyfikacji: 2016-06-22 11:24:52.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 28 czerwca 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów  i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 30.05.2016 r.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

  a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5313P Masanów – Namysłaki w ramach bieżącego utrzymania dróg,
  c) przyjęcia programu polityki zdrowotnej realizowanego w 2016 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2013 i 2014 zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice przeciwko pneumokokom,
  d) sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki  nr 432/20 oraz działki nr 432/19 położonych w m. Wielowieś
  e) wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
6. Przedstawienie wniosków dot. sprzedaży mieszkania w Latowicach (nad Przedszkolem) oraz sprzedaży  nieruchomości (szkolnej) na dojazd do działki budowlanej w Latowicach.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-06-22 11:28:24 | Data modyfikacji: 2016-06-22 11:37:20.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu  30 czerwca 2016 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach  odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:   

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5313P Masanów – Namysłaki w ramach bieżącego utrzymania dróg,
c) przyjęcia programu polityki zdrowotnej realizowanego w 2016 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2013 i 2014 zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice przeciwko pneumokokom,
d) sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki  nr 432/20 oraz działki nr 432/19 położonych w m. Wielowieś
e) wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

     10. Wolne głosy i wnioski.
     11. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 11:33:58 | Data modyfikacji: 2016-06-22 11:34:25.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 27.06.2016 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,
  3. nadania statutu Gminnemu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-09-20 08:38:33 | Data modyfikacji: 2016-09-20 08:38:41.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu  ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 28.06.2016 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice udziały w nieruchomościach położonych w obrębie Psary,
  3. sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-09-20 08:40:36 | Data modyfikacji: 2016-09-20 08:40:40.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 27 września 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu  ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 28.06.2016 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019,
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  4. określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,
  5. nadania statutu Gminnemu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach,
  6. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice udziały w nieruchomościach położonych w obrębie Psary,
  7. sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-09-20 08:43:01.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2016 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach  odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:   

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019,
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  4. określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,
  5. nadania statutu Gminnemu Zakładowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach,
  6. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sieroszewice udziały w nieruchomościach położonych w obrębie Psary,
  7. sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-09-20 08:46:09.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2016 roku o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/  odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 5315P i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-09-27 09:54:54.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 21 października 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej Promocji z dnia 23.09.2016 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,
  2. zgłoszenia sołectw do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,
  3. nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-10-17 10:33:38.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 24 października 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu  ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 26.09.2016 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019,
  3. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
  6. zgłoszenia sołectw do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,
  7. nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
  8. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Psary,
  9. nadania statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Sieroszewicach.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-10-19 10:09:02 | Data modyfikacji: 2016-10-19 10:09:12.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 25 października 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.]
 3. Przyjęcie protokołu  ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 26.09.2016 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019,
  3. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
  6. zgłoszenia sołectw do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,
  7. nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
  8. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Psary,
  9. nadania statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Sieroszewicach.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-10-19 10:11:35 | Data modyfikacji: 2016-10-19 10:11:42.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 26 października 2016 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach  odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XIX i XX Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie informacji Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019,
  3. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
  6. zgłoszenia sołectw do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”,
  7. nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
  8. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Psary,
  9. nadania statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Sieroszewicach.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-10-19 10:14:51 | Data modyfikacji: 2016-10-19 10:15:19.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 16 listopada 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu:  z Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 21.10.2016 r.; z Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 24.10.2016 r.; z Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia z dnia 25.10.2016,
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019,
  2. obniżenia ceny skupu 1 dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Sieroszewice,
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice porozumienia o współpracy  w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
  5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2017 r.,
  6. przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
  7. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sieroszewice.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
   

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-11-08 15:14:46 | Data modyfikacji: 2016-11-08 15:14:55.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2016 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach  odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:   

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-2019,
  2. obniżenia ceny skupu 1 dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 rok na obszarze Gminy Sieroszewice,
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
  5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2017 r.,
  6. przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
  7. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sieroszewice.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-11-08 15:17:22.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 22 grudnia 2016 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 16.11.2016 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu,
  3. określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Sieroszewice na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,
  4. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2017 r.,
  5. przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. zamiaru sprzedaży zespołu pałacowo parkowego w Rososzycy,
  7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020,
  8. uchwały budżetowej Gminy na rok 2017.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-12-19 09:43:39 | Data modyfikacji: 2016-12-19 09:44:01.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz. 15:45 w Rososzycy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 16.11.2016 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu,
  3. określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Sieroszewice na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,
  4. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2017 r.,
  5. przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. zamiaru sprzedaży zespołu pałacowo parkowego w Rososzycy,
  7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020,
  8. uchwały budżetowej Gminy na rok 2017.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-12-19 09:48:29 | Data modyfikacji: 2016-12-19 09:48:34.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2016 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu,
  3. określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Sieroszewice na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,
  4. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2017 r.,
  5. przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. zamiaru sprzedaży zespołu pałacowo parkowego w Rososzycy.
 9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020 i autopoprawki,
  2. przegłosowanie autopoprawki Wójta Gminy Sieroszewice do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020,
  3. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017-2020,
  5. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020,
  6. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020.
 10. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2017
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2017,
  2. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy i wniosków radnych,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok,
  4. przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych,
  5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2017.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-12-19 09:53:47 | Data modyfikacji: 2016-12-19 09:54:34.
Data wprowadzenia: 2016-12-19 09:53:47
Data modyfikacji: 2016-12-19 09:54:34
Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski