FORMULARZ 1 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-30 13:02:52 | Data modyfikacji: 2004-12-30 13:04:29.
 FORMULARZ 2 - zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-30 13:08:08.
 FORMULARZ 3 - oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-30 13:09:00.
 FORMULARZ 4 - oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie podlegającego opodatkowaniu

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-30 13:09:41.
 FORMULARZ 5 - wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-30 13:10:24.
 FORMULARZ 6 - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-30 13:11:05.
 FORMULARZ 7 - wniosku o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-30 13:11:45.

 

Sprawa:

Ustalanie praw do świadczeń rodzinnych:

1.      zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

2.      zasiłku pielęgnacyjnego,

3.      świadczenia pielęgnacyjnego.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz.2255).

2.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawie o świadczenia rodzinne (DZ.U z 2004r. Nr 213, poz.2162)

Miejsce załatwienia sprawy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, budynek urzędu gminy, pokój Nr 3, tel. (062) 739-60-89 w.33

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych

Wymagane dokumenty:

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (formularz nr 1).


Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.   uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,

2.   skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy, potwierdzajacy wiek dziecka, 

3.   orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,

4.   zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

5.   zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a.   zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (formularz nr 2)

b.   zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

c.   oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (formularz nr 3),

d.   oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie podlegającego opodatkowaniu (formularz nr 4),

e.   zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

f.    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,

g.   kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

h.   zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

i.    dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

 

6.   informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

7.   kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,

8.   kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej,

9.   kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych. 

Osoby ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

 • zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę utraty tego prawa oraz o zarejestrowaniu osoby ubiegającej się o ten dodatek, jako poszukującej pracy.

Osoby ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

 • zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej,
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Osoby starające się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego składają wniosek (formularz nr 5), do którego dołączają:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

Ubiegający się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego składają wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

(formularz nr 6), do którego dołączają:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów (o których mowa w p.5 na wstępie).

Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka składa wniosek o zasiłek rodzinny, natomiast w przypadku osoby w wieku powyżej 50 lat otrzymującej do dnia 1 maja 2004r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do dodatku (formularz nr 7), do którego należy dołączyć:

 • zaświadczenie z ZUS o wypłacie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu,
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów.

Opłaty:

Opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy i opłaty:

Od decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna właściwy organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce czasowego jej pobytu. Do wniosku dołączyć należy dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.
W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, powinien on dołączyć:

 • zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

W przypadku zmiany liczby członków rodziny – urodzenie dziecka, usamodzielnienie dziecka, rozwód, śmierć itd. – należy fakt ten zgłosić organowi wypłacającemu zasiłek. Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń rodzinnych.
Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

W przypadku, gdy w stosunku do osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka, otrzymującej lub ubiegającej się o świadczenie rodzinne wystąpią watpliwości dotyczące samotnego wychowywania dziecka przez tą osobę, organ właściwy może wystąpić, jeżeli osoba korzysta lub korzystała ze świadczeń pomocy społecznej o udostępnienie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego albo może przeprowadzić wywiad, którego celem jest wyjaśnienie sytuacji rodziny.


!!! Formularze wniosków wskazanych w treści są obowiązkowe, zostały ustalone Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:01:04.

Zobacz:
 Referat Finansowo - Podatkowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej .  Stanowisko d/s ewidencji ludnosci i dowodów osobistych. .  Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju .  Stanowisko d/s obsługi rady i spraw organizacyjnych. .  Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, Sportu, Kultury oraz Archiwum. .  Stanowisko ds. kancelarii. .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . 
Data wprowadzenia: 2005-04-19 14:01:04
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek